Valtiolle.fi-tjänsten

System för hantering av ansökningar i samband med rekryteringsprocessen vid justitiekanslersämbetet.

Personuppgiftsansvarig

Justitiekanslersämbetet

Besöksadress: Snellmansgatan 1, HELSINGFORS

Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET

Telefon: 0295 162902 (registratorskontoret)

E-post: registratorskontoret.jka(at)gov.fi

Dataskyddsombud

Pekka Liesivuori

Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET

E-post: dataskyddsombud.jka(at)gov.fi

Ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifter behandlas för justitiekanslersämbetets rekryteringsprocesser.

Registreringen av sökandens personuppgifter baseras på den registrerades samtycke. Behandlingen av registrerade uppgifter grundar sig på lagbestämda uppgifter för justitiekanslersämbetet som myndighet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är den allmänna dataskyddsförordningens artikel 6 punkt 1 underpunkt a och underpunkt c.

Personuppgifter som behandlas

Information om ansökningarna: sökandens identifieringsinformation (namn, adress, telefon, kön, annan kontakt), information som lämnats av sökanden i själva ansökan, till exempel uppgifter om skola och arbetslivserfarenhet, annan information som lämnats av sökanden till stöd för sin ansökan, till exempel matrikel/CV, arbetscertifikat, referenser givna av sökanden, annan information som är relevant för jobbsökning och tjänstetillsättningen.

Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna

Justitiekanslersämbetets personal behandlar personuppgifter som tjänsteåligganden.

Uppgifter överförs inte till en mottagare i tredjeland eller till en internationell organisation.

Uppbevaringstiden för personuppgifter

Ansökningar för en viss rekryteringsprocess lagras i systemet i sex månader efter processens slut. Öppna ansökan lagras i systemet i sex månader efter att den senast registrerats.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få veta att personuppgifter som berör honom eller henne behandlas eller att de inte behandlas och ifall uppgifterna behandlas den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifterna.

Om personuppgifter som gäller den registrerade är inexakta eller felaktig har honom eller henne rätt att kräva korrigering av uppgifter och, med beaktande av ändamålet med behandlingen av uppgifterna, rätt att få de bristfälliga uppgifterna kompletterade.

Den registrerade kan begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen om den registrerade har bestridit personuppgifternas riktighet. Härvid begränsas behandlingen av personuppgifter för en tid, under vilken den personuppgiftsansvariga kan kontrollera uppgifternas riktighet.

Begäran om uppgifter om personuppgifter och korrigering eller komplettering av personuppgifter och begränsning av behandling bör tillställas den personuppgiftsansvarige.