Skydd för rapporterande personer

Syftet med skyddet för rapporterande personer är att skydda personer som rapporterar om vissa överträdelser. En rapporterande person är någon som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen, till exempel inom offentlig upphandling, finansiella tjänster, livsmedelssäkerhet eller konsumentskydd, och anmäler dessa via en rapporteringskanal. Rapporteringen är viktig för att man ska kunna förebygga hot mot eller allvarlig skada för allmänintresset.

Skyddet för rapporterande personer möjliggör att överträdelser kan rapporteras på ett säkert sätt och så att de rapporterande personernas identitet skyddas. Information om den rapporterande personens identitet är sekretessbelagd också vid den fortsatta behandlingen av rapporten.

Skyddet för rapporterande personer grundar sig på visselblåsarlagen och Europeiska unionens direktiv om visselblåsarskydd.

Skyddet för rapporterande personer förbjuder repressalier mot den rapporterande personen. Arbetsgivaren får till exempel inte försämra den rapporterande personens anställningsvillkor, avsluta hens anställningsförhållande eller permittera personen till följd av rapporten.

Det finns tre allmänna förutsättningar för att en rapporterande person ska få skydd:

 • Den rapporterande personen har grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt vid tidpunkten för rapporteringen.
 • Informationen om överträdelsen omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde.
 • Den rapporterande personen rapporterar om oegentligheter som upptäckts i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Hurdana oegentligheter kan man rapportera om?

Rapporter kan lämnas om sådana överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen som

 • är straffbara
 • kan leda till påföljdsavgift, eller
 • allvarligt kan äventyra tillgodoseendet av allmänintresset.

Rapporter kan lämnas om överträdelser som upptäckts inom följande områden:

 • offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet
 • finansiella tjänster, produkter och marknader
 • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • transportsäkerhet
 • miljöskydd
 • strål- och kärnsäkerhet
 • livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande
 • folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 • konsumentskydd
 • skydd av privatlivet och personuppgifter
 • säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Dessutom kan rapporter lämnas om

 • överträdelser av reglerna om Europeiska unionens medelsförvaltning eller utgifter eller om unionens insamling av inkomster eller medel
 • överträdelser av reglerna om beviljande, användning eller återkrav av bidrag eller statligt stöd
 • överträdelser av konkurrensreglerna
 • överträdelser av reglerna om beskattning av företag och sammanslutningar eller om arrangemang som syftar till att ge skattefördelar
 • överträdelser av lagstiftning om skydd för konsumenten.

Som undantag från tillämpningsområdet tillämpas lagen dock inte på överträdelser som gäller läkemedelslagens bestämmelser om privatpersoners införsel av personliga läkemedelspreparat till Finland eller om serviceboende inom socialvården och enheter för serviceboende med heldygnsomsorg, vissa bestämmelser i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål eller vissa bestämmelser i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Läs mer om undantagen från tillämpningsområdet enligt 2 § 2 mom. i visselblåsarlagen.

Att uppsåtligen rapportera falsk information är straffbart och kan leda till skadeståndsskyldighet.

Vem kan omfattas av skyddet för rapporterande personer?

Skydd enligt visselblåsarlagen ges personer som rapporterar oegentligheter som upptäckts i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Den rapporterande personen kan vara

 • anställd i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
 • självständig yrkesutövare
 • aktieägare
 • ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet för en sammanslutning eller stiftelse eller verkställande direktör
 • frivilligarbetare
 • praktikant.

Den rapporterande personen kan också rapportera om överträdelser som skett under förhandlingar som föregått ett arbete eller under ett arbete som redan avslutats. En rapport kan lämnas även om förhandlingarna inte ledde till anställning.

Dessutom omfattar skyddet personer som bistår en rapporterande person i rapporteringsförfarandet eller som har anknytning till den rapporterande personen och som med anledning av sitt arbete eller ställning också riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten. En sådan person kan till exempel vara en förtroendeman, ett förtroendeombud, en arbetarskyddsfullmäktig, någon annan representant för de anställda eller den rapporterande personens avtalspartner, arbetskamrat eller släkting. 

Vart ska rapporten lämnas?

Oegentligheter som upptäckts i en organisation ska i första hand rapporteras via organisationens interna rapporteringskanal. I vissa fall är det också möjligt att lämna rapporten till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal eller direkt till den behöriga myndigheten.

Justitiekanslersämbetet vidarebefordrar rapporter som lämnats via den centraliserade externa rapporteringskanalen till den behöriga myndigheten, som sedan utreder rapporten och vidtar behövliga åtgärder. 

Läs mer om justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal.

Översättning till teckenspråk

Sidans innehåll på finlandssvenskt teckenspråk på YouTube.

YouTube använder kakor som laddas ner genom att klicka på länken. Läs mer om kakor på YouTube i Googles dataskyddsbeskrivning.