Övervakning av tjänstetill­sättningar

Statsrådet sköter tjänstetillsättningar av ministeriernas kanslichefer, avdelningschefer och en stor del av cheferna för de myndigheter som sorterar under ministerierna. Statsrådet tillsätter även de övriga tjänstemän som har ledningsuppgifter vid ministerierna och i synnerhet många av de tjänstemän som har ledande sakkunniguppgifter. Republikens president utnämner exempelvis domare och försvarsmaktens officerare samt utser cheferna för de utländska beskickningarna.

Justitiekanslern förhandsgranskar de handlingar om tjänstetillsättningar som behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde och vid republikens presidents föredragning. Övriga tjänstetillsättningar övervakas av justitiekanslern i efterskott huvudsakligen utifrån klagomål.

Vid övervakningen av tjänstetillsättningar granskas den juridiska behörigheten för tillsättningsförfarandet och motiveringarna till tillsättningsförslagen. Vid övervakningen granskas följande:

  • att tjänsten har utlysts offentligt
  • att behörighetskraven för tjänsten iakttas
  • att sökandena jämförs på jämlika grunder och utan att diskrimineras
  • att tillsättningen motiveras med objektiva faktorer som är viktiga med tanke på uppgifterna
  • att prövningsrätten utövas på behörigt sätt med tanke på tjänstetillsättandet och att den inte överskrids.

Justitiekanslern tar inte ställning till vilken av de bästa sökandena som bör tillsättas.

Den som föredrar tjänstetillsättningen ansvarar för att tillsättningen har beretts på ett lagenligt sätt och motiverats med korrekta uppgifter. Den som fattar tillsättningsbeslutet ansvarar för att beslutet är lagenligt. Även den föredragande ansvarar för beslutets lagenlighet om denna inte meddelar en avvikande åsikt till beslutet.