Övervakning av statsrådet och republikens president

Justitiekanslersämbetet övervakar lagenligheten av de beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och vid föredragning för republikens president.

I det skede då besluten bereds ska justitiekanslern

  • på begäran förse republikens president, statsrådet och ministerierna med upplysningar och utlåtanden som gäller de juridiska frågorna i anslutning till besluten vid republikens presidents föredragning och statsrådets allmänna sammanträde
  • förhandsgranska alla handlingar som ska föredras för statsrådet och presidenten.

Justitiekanslern närvarar vid alla tillfällen där man behandlar beslut, nämligen

  • statsrådets allmänna sammanträden
  • republikens presidents föredragningar
  • regeringens aftonskolor och överläggningar.

Vid behov ger justitiekanslern en anmärkning om att beslutsprocessen är lagstridig. Justitiekanslern har dock inte rätt att förhindra beslutsprocessen. Om anmärkningen inte beaktas ska justitiekanslern låta protokollföra sitt ställningstagande i statsrådets protokoll och vid behov vidta andra åtgärder.

Efter beslutsprocessen granskar justitiekanslern protokollen och behandlar de klagomål som anförts över besluten. Justitiekanslern kan också på eget initiativ i efterhand undersöka ett beslut där det finns skäl att misstänka ett felaktigt förfarande. Justitiekanslern undersöker även klagomål som gäller statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder.

Justitiekanslern kan meddela riksdagens grundlagsutskott att utskottet bör utreda lagenligheten av en ämbetsåtgärd som en minister vidtagit. Justitiekanslern kan underrätta riksdagen om att republikens president i sitt ämbete har gjort sig skyldig till ett brott som avses i grundlagen och med anledning av vilket riksdagen kan besluta om väckande av åtal mot republikens president.