Granskning av straffdomar

Granskningen av straffdomar är en specialuppgift som i Finland handhas endast av justitiekanslern. Tingsrätternas straffdomar granskas genom stickprov. Granskningen gäller sådana domar där fängelsestraff har utmätts.

Straffdomar granskas genom ett urval som fastställs på förhand av biträdande justitiekanslern i Rättsregistercentralens system för brottmålsdomar Ritu, som justitiekanslersämbetet har teknisk användarrätt till. Granskningen gäller de uppgifter som finns i straffdomens domslut och utifrån dem är det möjligt att uppdaga fel i enskilda domar.

I och med att systemet är baserat på stickprov är det inte möjligt att upptäcka alla fel som domstolarna begår. Däremot sållas återkommande och allmänna fel effektivt fram och det händer också att enstaka allvarliga fel uppdagas.

Ett fel som uppdagas i en straffdom kan leda till en anmärkning, till att justitiekanslern meddelar sin uppfattning om felet eller i allvarliga fall till ett förordnande om att tjänsteåtal ska väckas. I praktiken är den vanligaste påföljden att justitiekanslern meddelar sin uppfattning om saken. Därtill kan ett fel i vissa fall leda till en framställning om återbrytande av domen hos högsta domstolen. I allmänhet görs en framställning om återbrytande i sådana fall där felet anses ha orsakat svaranden men eller skada.

Diagrammens motsvarighet i tabellform

Läs diagrammens innehåll i tabellform.