Granskning av straffdomar

Granskningen av straffdomar är en specialuppgift som i Finland handhas endast av justitiekanslern. Tingsrätternas straffdomar granskas genom stickprov. Granskningen gäller sådana domar där fängelsestraff har utmätts.

Straffdomar granskas genom ett urval som fastställs på förhand av biträdande justitiekanslern i Rättsregistercentralens system för brottmålsdomar Ritu, som justitiekanslersämbetet har användarrätt till. Granskningen utförs manuellt och gäller i första skedet de uppgifter som finns i straffdomens domslut. Genom granskningen upptäcks fel som förekommer i enskilda domar. Justitiekanslersämbetet har inte tillgång till system eller tekniska verktyg som skulle automatiskt upptäcka fel.

I och med att systemet är baserat på stickprov är det inte möjligt att upptäcka alla enstaka fel som begås i rättskipningsverksamheten. Däremot sållas återkommande och allmänna fel effektivt fram och det händer också att enstaka allvarliga fel uppdagas.

Ett fel som uppdagas i en straffdom kan leda till en anmärkning, till att justitiekanslern meddelar sin uppfattning om felet eller i allvarliga fall till ett förordnande om att tjänsteåtal ska väckas. I praktiken är den vanligaste påföljden att justitiekanslern meddelar sin uppfattning om saken. Därtill kan ett fel i vissa fall leda till en framställning om återbrytande av domen hos högsta domstolen. I allmänhet görs en framställning om återbrytande i sådana fall där felet anses ha orsakat svaranden men eller skada.

De domar som granskas väljs slumpmässigt ur det domslutsmaterial som tingsrätterna lämnar till Rättsregistercentralen. Av domarna kontrolleras det att vissa lagstadgade ovillkorliga krav uppfylls. Materialet inverkar från fall till fall på hurudana fel som slutligen upptäcks i domarna.

De vanligaste felen enligt tema:

Alla svenskspråkiga avgöranden från och med 2020

Granskade domar 2019-2023

Ärenden som inletts med anledning av granskade domar 2019-2023

Diagrammens motsvarighet i textform

Läs diagrammens innehåll i textform.