Granskning av straffdomar

Granskningen av straffdomar är en specialuppgift som i Finland handhas endast av justitiekanslern. Tingsrätternas straffdomar granskas genom stickprov. Granskningen gäller sådana domar där fängelsestraff har utmätts.

Straffdomar granskas genom ett urval som fastställs på förhand av biträdande justitiekanslern i Rättsregistercentralens system för brottmålsdomar Ritu, som justitiekanslersämbetet har användarrätt till. Granskningen som görs manuellt vid ämbetet gäller i första skedet de uppgifter som finns i straffdomens domslut och utifrån dem är det möjligt att uppdaga fel i enskilda domar.

I och med att systemet är baserat på stickprov är det inte möjligt att upptäcka alla enstaka fel som begås i rättskipningsverksamheten. Däremot sållas återkommande och allmänna fel effektivt fram och det händer också att enstaka allvarliga fel uppdagas.

Ett fel som uppdagas i en straffdom kan leda till en anmärkning, till att justitiekanslern meddelar sin uppfattning om felet eller i allvarliga fall till ett förordnande om att tjänsteåtal ska väckas. I praktiken är den vanligaste påföljden att justitiekanslern meddelar sin uppfattning om saken. Därtill kan ett fel i vissa fall leda till en framställning om återbrytande av domen hos högsta domstolen. I allmänhet görs en framställning om återbrytande i sådana fall där felet anses ha orsakat svaranden men eller skada.

Diagrammens motsvarighet i tabellform

Läs diagrammens innehåll i tabellform.