Justitiekanslern och biträdande justitiekanslern

Statsrådets justitiekansler är den högsta oberoende laglighetsövervakaren vid sidan av riksdagens justitieombudsman. Justitiekanslern utnämns av republikens president. Justitiekanslerns uppgifter sköts förutom av justitiekanslern också av biträdande justitiekanslern, som utnämns av presidenten, och biträdande justitiekanslerns ställföreträdare, som utses av presidenten.

Justitiekanslern har ensam beslutanderätt i alla ärenden som hör till justitiekanslerns ämbete. Biträdande justitiekanslern och biträdande justitiekanslerns ställföreträdare avgör sina ärenden med samma myndighet som justitiekanslern. Justitiekanslern leder justitiekanslersämbetet.

Justitiekanslern avgör i första hand de ärenden som gäller 

  • riksdagen
  • republikens president
  • statsrådet och statsrådsmedlemmarna samt ministerierna
  • de högsta tjänstemännen
  • justitiekanslersämbetet
  • internationellt samarbete och internationella frågor
  • den nationella beredningen av EU-ärenden
  • övervakningen av advokater
  • justitiekanslerns utlåtanden samt
  • principiellt viktiga och vittsyftande ärenden.

Biträdande justitiekanslern avgör de ärenden som inte i första hand hör till justitiekanslern. I praktiken avgör biträdande justitiekanslern merparten av klagomålsärendena. Biträdande justitiekanslern övervakar lagenligheten av domstolarnas och de övriga myndigheternas verksamhet bland annat genom att behandla klagomål och göra laglighetskontrollbesök. Biträdande justitiekanslern granskar också statsrådets protokoll. Biträdande justitiekanslern är även ställföreträdare för justitiekanslern, och då sköts biträdande justitiekanslerns uppgifter av ställföreträdaren för biträdande justitiekanslern.

Justitiekansler är juris doktor Tuomas Pöysti och biträdande justitiekansler juris doktor, vicehäradshövding Mikko Puumalainen. Ställföreträdare för biträdande justitiekanslern är juris licentiat, vicehäradshövding Petri Martikainen.

Lagstiftning gällande justitiekanslern

Justitiekanslerns uppgifter grundar sig på lag. Läs mer om bestämmelserna och föreskrifterna  om justitiekanslern via länkarna nedan: