Expeditionsministär

En expeditionsministär är en regering som anhållit om avsked från sitt uppdrag. Expeditionsministären sköter regeringens uppgifter tills en ny regering har utnämnts. 

Det är vanligt  att en expeditionsministär verkar efter ett riksdagsval medan regeringsförhandlingarna pågår. Efter valet begär regeringen avsked eftersom regeringen har bildats med medverkan av den föregående riksdagen och den föregående riksdagen har valt statsministern. Enligt grundlagen förhandlar riksdagsgrupperna om regeringsprogrammet och regeringens sammansättning. Utifrån resultatet av dessa överläggningar väljer riksdagen statsministern och behandlar meddelandet om den nya regeringens program. Efter riksdagsvalet motsvarar regeringens ställning expeditionsministären redan före begäran om avsked. En expeditionsministär verkar som regering också då regeringen begärt avsked på grund av riksdagens misstroendeförklaring eller om regeringen själv väljer att avgå.

Det finns inga specifika bestämmelser om expeditionsministärens ställning. Den har formellt samma behörighet som regeringen hade innan riksdagsvalet eller innan den lämnade sin avskedsansökan. Behörigheten begränsas emellertid av att expeditionsministärens ställning inte grundar sig på riksdagens förtroende, så som grundlagen förutsätter. Expeditionsministärens behörighet bedöms utifrån grundlagens bestämmelser om fördelningen av statliga uppgifter och parlamentarismens principer. Expeditionsministären anses kunna sköta nödvändiga, löpande rutinärenden och sådana brådskande ärenden som inte kan hänskjutas till den nya regeringen. Expeditionsministären får inte fortsätta genomföra regeringsprogrammet och den måste avstå från nya eller omfattande politiska initiativ, som kan påverka den nya regeringens handlingsutrymme. 

Justitiekanslern övervakar att de rättsliga gränserna iakttas i expeditionsministärens beslutsfattande. I samband med att justitiekanslern granskar de handlingar som ska läggas fram vid statsrådets allmänna sammanträde tar justitiekanslern ställning till expeditionsministärens befogenheter. 

Under expeditionsministärens mandat är ministrarnas befogenheter att fatta beslut om ärenden som avgörs vid ministerierna begränsad på samma sätt som ministärens befogenheter. Justitiekanslern tar inte på förhand ställning till enskilda beslut som fattas vid ministerierna, om det inte är fråga om ett mycket betydande beslut.

Läs mer om expeditionsministärens befogenheter i justitiekanslerns i statsrådet berättelse för 2019 (B 12/2020 rd (pdf), s. 18–30 och 59–61) och behandlingen av den i riksdagens grundlagsutskott (GrUB 11/2021 rd (pdf) styckena 3–7).

Expeditionsministärens verksamhet i olika situationer