Behandlingen av anmälningar från rättsliga myndigheter

Anmälan om misstänkta tjänstebrott av domare

Hovrätterna, polisen och åklagarna anmäler brott som domare misstänkts ha begått i sin ämbetsutövning till justitiekanslern. Justitiekanslern bedömer sedan om anmälningen ger orsak till straffrättsliga åtgärder eller åtgärder för laglighetskontroll. Enligt Finlands grundlag är det enbart justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman som kan väcka åtal mot en domare för misstänkt tjänstebrott. Oftast riktas ändå anmälningar om domares misstänkta tjänstebrott till justitiekanslern.

Hovrätten har enligt domstolslagen en skyldighet att underrätta justitiekanslern om omständigheter som hovrätten fått kännedom om och som kan leda till att tjänsteåtal väcks i hovrätten.

Justitiekanslern har bett polisen anmäla alla brott som kommit till polisen för utredning och som gäller en domares misstänkta lagstridiga förfarande i tjänsteutövning. Också åklagarna är skyldiga att informera ifall ett sådant ärende eller en anmälan kommer till åklagaren. Avsikten är att justitiekanslern ska få veta om brottsanmälningarna så fort som möjligt och vid behov kunna ta ställning till ärendet i egenskap av åklagare eller laglighetsövervakare. Polisen fattar i vanlig ordning beslut om förundersökning och genomför den. Om polisen inte gör en förundersökning och justitiekanslern inte väcker åtal kan justitiekanslern ännu bedöma om domstolens förfarande ändå ger orsak till åtgärder för laglighetskontroll.

Anmälan om misstänkta tjänstebrott av åklagare

Justitiekanslern behandlar myndigheternas anmälningar om misstänkta tjänstebrott av åklagare. I ärenden där en åklagare misstänks för tjänstebrott är det justitiekanslern, justitieombudsmannen eller en åklagare som förordnats av dem som är åklagare. 

Justitiekanslern har bett polisen anmäla brott som gäller en åklagares misstänkta lagstridiga förfarande i tjänsteutövning som kommit till polisen för utredning. Avsikten med polisens anmälningsskyldighet är att justitiekanslern ska få veta om brottsanmälningarna så fort som möjligt och vid behov kunna ta ställning till ärendet i egenskap av åklagare eller laglighetsövervakare. Polisen fattar i vanlig ordning beslut om förundersökning och genomför den. Om polisen inte gör en förundersökning och justitiekanslern inte väcker åtal kan justitiekanslern ännu bedöma om domstolens förfarande likväl ger orsak till åtgärder för laglighetskontroll.