Övervakning av myndigheternas verksamhet

Justitiekanslern övervakar att domstolar och andra myndigheter samt tjänstemän, anställda inom den offentliga sektorn och andra som sköter offentliga uppdrag följer lagen och fullgör sina skyldigheter.

Justitiekanslern har rätt att av myndigheterna och andra som sköter offentliga uppdrag få de upplysningar som justitiekanslern behöver för sin laglighetskontroll. Rätten att få upplysningar gäller även sekretessbelagda uppgifter.

De huvudsakliga tillsynsmetoderna är att behandla klagomål, göra laglighetskontrollbesök och behandla ärenden på eget initiativ.

Klagomål

Justitiekanslern undersöker ett klagomål om det finns anledning att misstänka att en myndighet eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt. Ett klagomål kan även undersökas om justitiekanslern annars anser att det finns orsak till det. Justitiekanslern kan överföra behandlingen av ett klagomål till en behörig myndighet om det är motiverat med hänsyn till ärendets art. Klaganden underrättas om överföringen.

Läs mer om klagomål och behandlingen av dem

Statistikuppgifter om klagomål från 2020-2023

Klagomålsärenden som föranledde utredningsåtgärder år 2023 (sammanlagt 843)

Åtgärder Sort the table ascending by the column Antal Sort the table ascending by the column
Åtal 1
Anmärkning 7
Uppfattning 127
Förslag till utveckling av rättsreglerna 4
Andra ställningstaganden 10
Felaktigt förfarande, ingen åtgärd 3
Inget felaktigt förfarande kunde konstateras 691

Ett och samma klagomål kan föranleda flera åtgärder.

Laglighetskontrollbesök och inspektioner

Justitiekanslern har rätt att utföra inspektioner hos de myndigheter, anstalter och övriga verksamhetsenheter som omfattas av justitiekanslerns tillsynsbehörighet.

Laglighetskontrollbesöken har en förebyggande verkan. Med hjälp av dem kan man

 • få information om lagenligheten i myndigheternas förfaranden
 • utreda att lagstiftningen tillämpas enhetligt och felfritt
 • främja växelverkan och utbytet av information med de aktörer som omfattas av övervakningen
 • få information om brister och problem i lagstiftningen
 • få information om eventuella strukturella problem i myndigheternas verksamhet.

Egna initiativ

Justitiekanslern kan ta ett ärende till behandling på eget initiativ. Initiativen gäller i synnerhet strukturella problem som till exempel förhindrar eller försvårar tillgången till lagstadgade tjänster eller tillgodoseendet av rättigheter. Strukturella problem är bland annat brister i bestämmelser, anvisningar, tillsynen, tjänstemännens utbildning, resursfördelningen eller användningen av resurser samt myndigheternas ledningspraxis och verksamhetssätt samt informationssystem.

Vad kan tillsynsåtgärderna leda till?

Som en följd av tillsynsåtgärderna kan justitiekanslern

 • förordna att en förundersökning ska göras
 • väcka åtal vid allvarliga lagstridigheter
 • tilldela den övervakade aktören en anmärkning
 • föra fram sin uppfattning om de krav som förutsätts enligt lag och god förvaltning eller synpunkter som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna
 • informera den övervakade aktören om det förfarande som lag och god förvaltningssed kräver
 • rekommendera att den övervakade aktören gottgör en skada eller i exceptionella fall även söka återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut eller en dom
 • lägga fram ett förslag till ändring av bristfälliga eller motstridiga bestämmelser.