Viranomais­toiminnan valvonta

Oikeuskansleri valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muut julkista tehtävää hoitavat toimijat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Tietojensaantioikeus ulottuu myös salassa pidettäviin tietoihin.

Valvonnan pääasiallisia keinoja ovat kanteluiden käsitteleminen, laillisuusvalvontakäynnit ja omat aloitteet.

Kantelut

Oikeuskansleri tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava on toiminut lainvastaisesti. Kantelu voidaan myös tutkia, jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Oikeuskansleri voi siirtää kantelun käsittelyn toimivaltaiselle viranomaiselle, jos se on perusteltua asian laadun vuoksi. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Lue lisää kantelusta ja sen käsittelystä

Tilastotietoa kanteluista vuosilta 2020-2023

Selvittämistoimia edellyttäneet kanteluasiat vuonna 2023 (yhteensä 843)

Aiheutuneet toimenpiteet Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Määrä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Syyte 1
Huomautus 7
Käsitys 127
Ehdotus oikeussääntöjen kehittämiseksi 4
Muu toimenpide 10
Virheellinen menettely, ei toimenpidettä 3
Virheellistä menettelyä ei todettu 691

Yksi kantelu voi aiheuttaa useampia toimenpiteitä.

Laillisuusvalvonta­käynnit ja tarkastukset

Oikeuskanslerilla on oikeus suorittaa tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä.

Laillisuusvalvontakäynnit toimivat ennaltaehkäisevästi. Niiden avulla voidaan

 • saada tietoa viranomaisten menettelyn lainmukaisuudesta
 • selvittää lainsäädännön soveltamiskäytännön yhtenäisyyttä ja virheettömyyttä
 • edistää vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa valvottavien kanssa
 • saada tietoa lainsäädännön puutteista ja ongelmakohdista
 • saada tietoa mahdollisista viranomaistoiminnan rakenteellisista ongelmista.

Omat aloitteet

Oikeuskansleri voi ottaa asian käsiteltäväksi omasta aloitteestaan. Aloitteet kohdistuvat erityisesti rakenteellisiin ongelmiin, jotka voivat esimerkiksi estää tai vaikeuttaa lainmukaisten palvelujen saantia tai oikeuksien toteutumista. Rakenteellisia ongelmia ovat muun muassa puutteet sääntelyssä, ohjeissa, valvonnassa, virkamiesten koulutuksessa, resursoinnissa tai sen käytössä sekä viranomaisen johtamiskäytännöissä ja toimintatavoissa sekä tietojärjestelmissä.

Mitä valvontatoimista voi seurata?

Valvontatoimien seurauksena oikeuskansleri voi

 • määrätä esitutkinnan toimitettavaksi
 • nostaa syytteen vakavien lainvastaisuuksien kohdalla
 • antaa valvottavalle huomautuksen
 • esittää käsityksensä lain tai hyvän hallinnon vaatimuksista tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistävistä näkökohdista
 • antaa valvottavalle tietoa lain ja hyvän hallintotavan mukaisesta menettelystä
 • suositella valvottavaa hyvittämään aiheutuneen vahingon tai poikkeustapauksissa myös hakea lainvoimaisen päätöksen tai tuomion purkamista
 • tehdä esityksen puutteellisen tai ristiriitaisen sääntelyn muuttamiseksi.