Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäynti­avustajien valvonta

Oikeuskansleri ei tutki yksittäisten asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa eikä voi määrätä heille kurinpidollisia seuraamuksia. Heidän toimintansa valvonta kuuluu ensisijaisesti Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle. Oikeuskansleri valvoo lähinnä, että valvontalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta toimivat asianmukaisesti. Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnasta voi kannella suoraan valvontalautakunnalle. 

Lue lisää valvontalautakunnan toiminnasta valvontalautakunnan verkkosivuilta.

Jos asianajajan, julkisen oikeusavustajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan työstä kannellaan suoraan oikeuskanslerille, oikeuskansleri voi siirtää tällaisen kantelun valvontalautakunnalle. Oikeuskansleri ei kuitenkaan siirrä kanteluita, jotka ovat yksilöimättömiä tai selvästi perusteettomia. Oikeuskansleri voi laittaa vireille valvonta-asian valvontalautakunnassa, jos hän katsoo asianajajan, julkisen oikeusavustajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan laiminlyöneen velvollisuutensa.

Valvontalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta lähettävät kaikki ratkaisunsa oikeuskanslerille. Oikeuskansleri tarkastaa ratkaisut ja voi valittaa niistä Helsingin hovioikeuteen. Valitusaika on 30 päivää ratkaisun saapumisesta oikeuskanslerinvirastoon. 

Oikeuskansleri tutkii kantelut, jotka koskevat valvontalautakunnan tai oikeudenkäyntiavustajalautakunnan menettelyä.

Vireille tulleet asiat vuonna 2023

Vuonna 2023 vireille tulleita asioita oli yhteensä 984. Suurin osa asioista (778) liittyi valvontalautakunnan valvonta- ja palkkioriita-asioissa tekemiin päätöksiin. Loput 206 asiaa koskivat asianajajien muuta valvontaa, kuten oikeudenavustajalautakunnan päätöksiä, Helsingin hovioikeuden lausumapyyntöjä ja syyttäjien ilmoituksia.