Vuosi­kertomukset ja tilastot

Oikeuskanslerin vuosikertomukset

Perustuslain mukaan oikeuskanslerin tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Eduskunnassa kertomuksen käsittelee perustuslakivaliokunta. Valiokunta antaa kertomuksesta mietintönsä, jonka eduskunta käsittelee täysistunnossaan.

Vuoden 2021 kertomus

Viime vuotta koskeva oikeuskanslerin kertomus on luovutettu eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat. Kertomuksessa on oikeuskansleri Tuomas Pöystin ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen puheenvuorot.

Kertomusvuonna 2021 covid-19-epidemia jatkui edelleen ja aiheutti myös laillisuusvalvonnalle lisätyötä valtioneuvoston toiminnan ja muun viranomaistoiminnan valvonnassa. Laillisuusvalvonnan työmäärä on muutoinkin jatkuvassa kasvussa, ja valvontaan kohdistuu aikaisempaa suurempia yhteiskunnan odotuksia. Näihin haasteisiin laillisuusvalvonta vastaa muun muassa tehostamalla ja kehittämällä toimintaansa. Hallitus antoi yhteensä 57 koronaepidemiaan liittyvää esitystä eduskunnalle. Valtioneuvoston istuntojen ja neuvottelujen määrä oli merkittävä. Yleisistuntojen ja niissä käsiteltyjen asioiden määrä kasvoi jopa edelliseen vuoteen verrattuna. Yleisistunnoista yli puolet oli normaalin viikoittaisen istunnon lisäksi järjestettyjä ylimääräisiä istuntoja, mikä käytännössä edellytti usein nopeaa reagointia laillisuusvalvonnan toteuttamiseksi. Epidemiaan liittyviä kanteluja tehtiin vuonna 2021 yhteensä 375. Niistä enemmistö kohdistui valtioneuvoston tai ministeriöiden toimintaan.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti käsittelee omassa puheenvuorossaan ennakollisen laillisuusvalvonnan toimenpidekynnystä lainvalmistelussa. Oikeuskansleri lähetti ministeriöille 24. maaliskuuta 2022 kirjeen ennakollisen laillisuusvalvonnan uusista menettelytavoista valtioneuvoston päätöksenteon valvonnassa. Oikeuskansleri pohtii kirjoituksessaan ennakkovalvonnan yleisiä näkökulmia ja esittelee puuttumiskynnyksen seitsemän tyyppitapausta.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pohtii omassa puheenvuorossaan median merkitystä laillisuusvalvonnassa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan medianäkyvyys liittyy laillisuusvalvojan työhön mutta ei ole itseisarvo. Laajassakin medianäkyvyydessä laillisuusvalvojan oma osuus perustuu aina perustuslaissa säädettyyn laillisuusvalvonnan perustehtävään. Apulaisoikeuskansleri kuvaa puheenvuorossaan median ja laillisuusvalvonnan yhteyksiä vuonna 2021 tekemänsä, poliisin menettelyä ihmiskaupan tutkinnassa koskevan päätöksen näkökulmasta.

Lue vuoden 2021 kertomus (pdf)

Aiempien vuosien kertomukset

Lue aiempien vuosien kertomuksia

Tilastot

Seuraavassa esitetään keskeisimpiä oikeuskanslerin ja oikeuskanslerinviraston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja.