Vuosi­kertomukset ja tilastot

Oikeuskanslerin vuosikertomukset

Perustuslain mukaan oikeuskanslerin tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Eduskunnassa kertomuksen käsittelee perustuslakivaliokunta. Valiokunta antaa kertomuksesta mietintönsä, jonka eduskunta käsittelee täysistunnossaan.

Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat. Kertomuksessa on oikeuskansleri Tuomas Pöystin ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen puheenvuorot.

Vuoden 2022 kertomus

Kertomusvuonna 2022 uudistettiin laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta keskittämällä tehtäviä ylimpien laillisuusvalvojien välillä aiempaa laajemmin. Oikeuskanslerille muun muassa koottiin hallinnon automatisaation sekä korruption torjunnan laillisuusvalvontaa. Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toiminnan laillisuusvalvonta säilyy edelleen myös keskeisenä tehtävänä oikeuskanslerin toiminnassa. Oikeuskanslerinvirastossa on kertomusvuoden aikana kehitetty viraston toimintatapoja, osaamista ja viestintää vastaamaan uudistuksen toimeenpanon vaatimuksia. Uutta tehtävienjakoa tarkastellaan lähemmin näkökulmatekstissä ”Ylimpien laillisuusvalvojien uusi tehtävienjako”. 

Kertomusvuoden syyskaudella oikeuskanslerinvirastossa valmistauduttiin myös EU:n direktiiviin palautuvan ilmoittajansuojelusääntelyn toimeenpanoon. Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu laki tuli voimaan 1.1.2023. Näkökulmatekstissä ”Oikeuskanslerinviraston uusi tehtävä ilmoittajansuojelussa” avataan oikeuskanslerinviraston toimintaa keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti käsittelee omassa puheenvuorossaan poliittisia virkanimityksiä ja sitä, miten ylimmän virkajohdon nimitysten valmistelun objektiivisuutta ja hyvän hallinnon periaatteiden sekä ammattimaisuuden toteutumista voidaan parantaa. Oikeuskanslerin harjoittama riippumaton, ylin laillisuusvalvonta kohdistuu virkanimityksissä oikeudelliseen moitteettomuuteen. 

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen tarkastelee omassa puheenvuorossaan laillisuusvalvonnan seuraamuksia viranomaistoiminnassa sekä virkasyyteasioissa tehtävää laillisuusvalvonnallista punnintaa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan moderni laillisuusvalvonta puuttuu monipuolisesti virheellisiin menettelyihin ja ohjaa virheettömämpään virkatoimintaan eikä siten pyri olemaan yksinomaan rankaisevaa.

Lue vuoden 2022 kertomus (pdf)

Aiempien vuosien kertomukset

Lue aiempien vuosien kertomuksia

Tilastot

Seuraavassa esitetään keskeisimpiä oikeuskanslerin ja oikeuskanslerinviraston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja.