Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies

Suomessa on kaksi ylintä ja riippumatonta laillisuusvalvojaa: valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies.

Oikeuskanslerilla ja oikeusasiamiehellä on pääosin samanlaiset tehtävät ja toimivaltuudet. Molemmat valvovat tuomioistuinten, viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien toiminnan lainmukaisuutta. Molempien toimivaltaan kuuluu myös valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätösten ja toiminnan valvontaa. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta on olennainen osa molempien laillisuusvalvojien tehtäviä.

Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät valvo toistensa toimintaa. Laillisuusvalvojat eivät myöskään tutki uudelleen toisen jo ratkaisemia asioita ilman erityistä syytä.

Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tutki samaa asiaa yhtä aikaa. Pääsääntöisesti asian tutkii se, jolle asia on ensimmäisenä tullut tutkittavaksi. Laillisuusvalvojat voivat kuitenkin siirtää toisilleen molempien toimivaltaan kuuluvan asian, jos siirtämisen arvioidaan nopeuttavan asian käsittelyä tai jos siirto on muusta erityisestä syystä perusteltua.

Tehtävien erot

Pääosin rinnakkaisista tehtävistä ja toimivaltuuksista huolimatta oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen tehtävissä on tiettyjä eroja.

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätösten ja toiminnan laillisuutta. Oikeusasiamiehellä on sama toimivalta, mutta käytännössä oikeuskansleri pääasiallisesti hoitaa tätä valvontatehtävää. Lisäksi oikeuskansleri valvoo asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa, mikä ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan.

Oikeusasiamies valvoo puolustusvoimia, Rajavartiolaitosta, rauhanturvaamishenkilöstöä sekä vankiloita ja laitoksia, joihin henkilö on otettu vastoin tahtoaan. Lisäksi oikeusasiamies valvoo vapaudenriistoja, kuten kiinniottamista, pidättämistä, vangitsemista, matkustuskieltoa ja säilöön ottamista. Näitä asioita koskevat kantelut oikeuskansleri siirtää pääsääntöisesti oikeusasiamiehen tutkittaviksi.

Lue lisää

Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta (Finlex)