Tietoa ja ohjeita viranomaisille

Oikeuskanslerinviraston keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan toiminta

Oikeuskanslerinvirasto toimii keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana, jonne ilmoittajat voivat tehdä ilmoittajansuojelulain tarkoittamissa tilanteissa ilmoituksen väärinkäytöksestä. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti.

Oikeuskanslerinvirasto tallentaa ilmoitukset asianhallintajärjestelmäänsä ja arvioi, mille toimivaltaiselle viranomaiselle asian selvittäminen kuuluu, sekä siirtää ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille.

Oikeuskanslerinvirasto ei itse ryhdy tutkimaan ilmoituksia eikä tarkasta, täyttyvätkö kaikki ilmoituksen tai ilmoittajansuojelun edellytykset. Oikeuskanslerinvirasto ei esimerkiksi tarkasta, onko ilmoittaja sellaisessa asemassa, että hän voi ilmoittajansuojelulain mukaan tehdä ilmoituksen. Selvästi ilmoittajansuojelun soveltamisalan ulkopuolelle jääviä kirjoituksia ei kuitenkaan siirretä toimivaltaisille viranomaisille.

Oikeuskanslerinviraston on toimitettava ilmoittajalle vastaanottoilmoitus viipymättä ja viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Oikeuskanslerinvirasto antaa ilmoittajalle myös tiedon siitä, mille viranomaiselle asia on siirretty käsiteltäväksi. Vastaanottoilmoitus voidaan jättää toimittamatta ilmoittajan pyynnöstä tai jos sen antaminen vaarantaisi ilmoittajan henkilöllisyyden suojan. Tällöin ei myöskään toimiteta ilmoittajalle tietoa toimivaltaisesta viranomaisesta. Viranomaisen tehtävänä on ilmoittaa ilmoittajalle asian käsittelystä ja toimenpiteistä.

Ilmoitusten siirtäminen viranomaisille

Oikeuskanslerinvirasto siirtää ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille suojatulla sähköpostilla. Ilmoitusten siirtämistä varten toimivaltaisten viranomaisten yhteystietojen pitää olla oikeuskanslerinviraston tiedossa. Toimivaltaisten viranomaisten tulee huolehtia siitä, että niillä on yleisestä kirjaamo-osoitteesta erillinen sähköpostiosoite ilmoitusten vastaanottamiseen sekä ilmoitusten käsittelyyn nimetyt käsittelijät, joilla on riittävä asiantuntemus ilmoitusten käsittelyyn. Ilmoituksia saavat käsitellä vain nimetyt henkilöt. Sähköpostiosoite on ilmoitettava oikeuskanslerinvirastolle osoitteeseen [email protected].

Jos toimivaltaista viranomaista ei ole, ilmoitus siirretään sille ministeriölle, jonka hallinnonalaa ilmoitus koskee.

Oikeuskanslerinviraston on siirrettävä ilmoitus kiireellisesti, jos on kyse terveyttä tai turvallisuutta välittömästi ja vakavasti vaarantavasta rikkomisesta.

Toimivaltaisissa viranomaisissa ilmoituksia käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilöllisyydestä tai muusta sellaisesta tiedosta, josta henkilöllisyys voidaan päätellä suoraan tai epäsuorasti. Salassa pidettävien tietojen antamisesta säädetään ilmoittajansuojelulaissa. 

Viranomaisten ilmoitettava ilmoituksen vastaanottamisesta

Jos ilmoittajansuojelulain tarkoittama ilmoitus tehdään suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, on viranomaisen viipymättä ilmoitettava oikeuskanslerinvirastolle ilmoituksen vastaanottamisesta. Oikeuskanslerinvirastosta siirrettyjen ilmoitusten vastaanottamisesta ei tarvitse ilmoittaa.

Tieto ilmoituksen vastaanottamisesta ja myös ilmoitus toimitetaan oikeuskanslerinvirastolle tiedoksi suojatussa sähköpostissa osoitteeseen [email protected].  

Erityislainsäädäntöön perustuviin ilmoituskanaviin tehdyistä ilmoituksista ei ilmoiteta oikeuskanslerinvirastolle. 

Raportointi oikeuskanslerinvirastolle

Toimivaltaisten viranomaisten on vuosittain raportoitava oikeuskanslerinvirastolle ilmoittajansuojelulain mukaisista ilmoituksista. Raportointi on tilastollista raportointia, joka sisältää seuraavat tiedot: 

 • Ilmoitusten määrä
 • Ilmoitusten kohdentuminen ilmoittajansuojelulain 2 §:n eri asiaryhmiin
 • Aloitetut tutkintatoimet
  • Toimivaltaisen viranomaisen ilmoituksen perusteella aloittamien tutkintatoimien määrä raportointivuonna 
  • Poliisin aloittamien tutkintatoimenpiteiden ja syyttäjän tekemien toimenpiteiden määrä raportointivuonna 
  • Ilmoituksen perusteella vireille saatettujen oikeusprosessien määrä raportointivuonna
 • Lopputulokset 
  • Raportointivuonna toimivaltaisessa viranomaisessa loppuun saatettujen tutkintatoimien määrä ja lopputulos
  • Raportointivuonna poliisin ja syyttäjän loppuunsaattamien toimenpiteiden määrä ja lopputulos
  • Raportointivuonna tuomioistuimessa vireillä olleiden päättyneiden asioiden määrä ja lopputulos
 • Takaisinperittyjen varojen määrä 
 • Arvio taloudellisen vahingon määrästä 

Raportointivuosi on kalenterivuosi.

Raportointivelvoite koskee myös niitä viranomaisia, joille on tehty suoraan ilmoitus ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvasta rikkomisesta.

Oikeuskanslerinvirasto pitää kirjaa vastaanotettujen ilmoitusten lukumäärästä. Oikeuskanslerinvirasto raportoi Euroopan komissiolle vuosittain ilmoitusten lukumäärän sekä viranomaisten ilmoittamat muut tiedot komission antaman ohjeistuksen ja lomakkeen mukaisesti.

Miten raportointi tehdään?

Raportointi tehdään oikeuskanslerinviraston laatimalla raportointilomakkeella: Lomake

Toimivaltaisen viranomaisen laatima raportti edellisen kalenterivuoden osalta toimitetaan oikeuskanslerinvirastoon vuosittain viimeistään 1.3. Toimivaltaisen viranomaisen on raportoitava oikeuskanslerinvirastolle myös siinä tapauksessa, ettei se ole vastaanottanut yhtään ilmoitusta raportointivuoden aikana. 

Raportti toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Jos raportti sisältää salassa pidettävää tietoa, se on lähetettävä turvapostina. Lue lisää turvapostin käyttämisestä (turvaviesti.gov.fi).

Keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan suhde oikeuskanslerin laillisuusvalvontaan

Keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan kautta tulleita ilmoituksia ei käsitellä oikeuskanslerinvirastossa kanteluina. Osana oikeuskanslerin yleistä laillisuusvalvontaa oikeuskansleri kuitenkin valvoo sitä, että toimivaltaiset viranomaiset täyttävät ilmoittajansuojelulain mukaiset velvollisuutensa.