Organisaatio

Oikeuskanslerinviraston tehtävänä on tukea oikeuskansleria ja apulaisoikeuskansleria heidän toiminnassaan. Oikeuskanslerinvirastossa valmistellaan oikeuskanslerin ratkaistaviksi kuuluvia asioita ja hoidetaan muita oikeuskanslerin toimialaan kuuluvia tehtäviä, kuten tarkastuksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Lisäksi oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana. Oikeuskanslerinvirasto on itsenäinen virasto, joka toimii valtioneuvoston yhteydessä.

Oikeuskanslerinvirastoa johtaa oikeuskansleri. Kansliapäällikkö johtaa viraston sisäistä toimintaa sekä huolehtii sen tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Oikeuskanslerinvirastossa on valtioneuvostoasiain osasto, oikeusvalvontaosasto ja hallintoyksikkö.

Valtioneuvostoasiain osastolla käsitellään

  • valtioneuvoston, ministeriöiden, ministerien sekä tasavallan presidentin virkatoimien valvontaa
  • valtioneuvostoa, ministeriöitä ja ministerejä koskevat kantelut
  • asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaa
  • EU-asioiden kansallista valmistelua.

Oikeusvalvontaosastolla käsitellään

  • oikeuskanslerille tehdyt muut kuin edellä mainitut kantelut
  • tuomioistuinten valvontaa ja muuta laillisuusvalvontaa koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu valtioneuvostoasiain osastolla käsiteltäviin asioihin
  • tuomareita ja syyttäjiä koskevat virkasyyteasiat
  • rangaistustuomioiden tarkastamista koskevat asiat
  • ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat.

Hallintoyksikkö hoitaa viraston sisäistä hallintoa, taloutta ja henkilöstöä koskevat asiat sekä viraston kirjaamotoiminnon ja viestinnän. Hallintoyksikkö hoitaa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyä ulkoista ilmoituskanavaa koskevat tehtävät. Lisäksi hallintoyksikössä toimitetaan oikeuskanslerin vuosittainen kertomus eduskunnalle ja valtioneuvostolle.

Molemmat osastot ja hallintoyksikkö valmistelevat lisäksi lausuntoasioita ja käsittelevät kansainvälisiä asioita.

Oikeuskanslerinvirastoa koskevat säännökset ja päätökset

Lähtökohdat ja suuntaviivat