Oikeuskansleri ja apulais­oikeuskansleri

Valtioneuvoston oikeuskansleri on riippumaton, ylin laillisuusvalvoja eduskunnan oikeusasiamiehen ohella. Oikeuskanslerin nimittää tasavallan presidentti. Oikeuskanslerin tehtäviä hoitavat myös presidentin nimittämä apulaisoikeuskansleri ja presidentin määräämä apulaisoikeuskanslerin sijainen.

Oikeuskanslerilla on yksinään päätösvalta kaikissa virkaansa kuuluvissa asioissa. Apulaisoikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerin sijainen ratkaisevat käsiteltävikseen kuuluvat asiat samalla vallalla kuin oikeuskansleri. Oikeuskansleri johtaa oikeuskanslerinvirastoa.

Oikeuskansleri ratkaisee ensisijaisesti asiat, jotka koskevat

  • eduskuntaa
  • tasavallan presidenttiä
  • valtioneuvostoa ja sen jäseniä sekä ministeriöitä
  • ylimpiä virkamiehiä
  • oikeuskanslerinvirastoa
  • kansainvälistä yhteistoimintaa ja kansainvälisiä asioita
  • Euroopan unionin asioiden kansallista valmistelua
  • asianajajien valvontaa
  • oikeuskanslerin lausuntoja
  • periaatteellisia tai laajakantoisia kysymyksiä.

Apulaisoikeuskansleri ratkaisee asiat, jotka eivät ensisijaisesti kuulu oikeuskanslerille. Käytännössä apulaisoikeuskansleri ratkaisee suurimman osan kanteluasioista. Apulaisoikeuskansleri valvoo tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta muun muassa käsittelemällä kanteluita ja tekemällä laillisuusvalvontakäyntejä. Lisäksi apulaisoikeuskansleri tarkastaa valtioneuvoston pöytäkirjat. Apulaisoikeuskansleri toimii myös oikeuskanslerin sijaisena, ja tällöin hänen tehtäviään hoitaa apulaisoikeuskanslerin sijainen.

Oikeuskanslerina toimii oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti ja apulaisoikeuskanslerina oikeustieteen tohtori, varatuomari Mikko Puumalainen. Apulaisoikeuskanslerin sijaisena toimii oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Petri Martikainen.

Oikeuskansleria koskeva lainsäädäntö

Oikeuskanslerin tehtävät perustuvat lakiin. Lue oikeuskansleria koskevat säännökset ja määräykset alla olevista linkeistä: