Haluatko tehdä kantelun?

Katso video kantelun tekemisestä oikeuskanslerille YouTubessa. YouTube käyttää evästeitä, jotka latautuvat linkkiä klikkaamalla. Lue lisää YouTuben evästeistä Googlen tietosuojaselosteesta.

Videon saavutettavuusversiot

Oikeuskanslerille voi tehdä kantelun, jos epäilee, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava on toiminut lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä. Kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Oikeuskansleri ei anna oikeudellista neuvontaa kantelijoille.

Oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvia viranomaisia ovat esimerkiksi 

 • valtion virastot ja laitokset
 • hyvinvointialueiden viranomaiset, kuten hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien hallitukset ja lautakunnat
 • kunnalliset viranomaiset, kuten kuntien ja kuntayhtymien hallitukset ja lautakunnat. 

Virkamiehet ovat henkilöitä, jotka työskentelevät virkasuhteessa valtiolla, kunnalla tai muussa julkisyhteisössä.

Muita julkista tehtävää hoitavia ovat esimerkiksi työttömyyskassat ja vakuutuslaitokset silloin, kun ne hoitavat lakisääteisiä korvauksia, tukia ja eläkkeitä. Lisäksi julkista tehtävää hoitavat esimerkiksi yksityiset yritykset, joilta kunnat ostavat terveyspalveluja.

Kantelu ei muuta tai kumoa annettua päätöstä

Oikeuskansleri ei voi muuttaa tai kumota viranomaisen tekemää päätöstä. Oikeuskansleri ei myöskään voi määrätä viranomaista käsittelemään asiaa uudelleen. Jos kantelija haluaa saamaansa päätökseen muutoksen, on päätökseen haettava muutosta noudattamalla annettuja muutoksenhakuohjeita. Ennen kantelun tekemistä kannattaa usein olla suoraan yhteydessä viranomaiseen, jonka katsoo toimineen lainvastaisesti. Näin asia voi selvitä ilman kantelua.

Lue kantelun seuraamuksista sivulta: Miten kanteluasia etenee?

Millaista kantelua oikeuskansleri ei käsittele?

Oikeuskansleri ei käsittele kantelua, jos

 • kantelu koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei käsittelyyn ole erityistä syytä
 • asian käsittely on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa
 • asiaa koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta säännönmukaisin (tavanomaisin) muutoksenhakukeinoin
 • kantelu ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan.

Oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuulu valvoa

 • eduskunnan tai kansanedustajien toimintaa
 • yksityishenkilöiden ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimintaa silloin, kun ne eivät hoida julkista tehtävää. ​​Yksityisoikeudellisia yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, pankit, sijoitusrahastot, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset vakuutusyhtiöt, ammattiliitot ja uskonnolliset liikkeet.

Oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerin sijainen ratkaisevat käsiteltävikseen kuuluvat asiat itsenäisesti. He eivät tutki toistensa jo tekemiä ratkaisuja.

Oikeuskansleri ei tutki asiaa, jonka eduskunnan oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies on jo ratkaissut tai jota käsitellään parhaillaan eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Oikeuskansleri ei myöskään käsittele eduskunnan oikeusasiamiehen käsiteltäviksi kuuluvia asioita vaan siirtää ne oikeusasiamiehen käsiteltäviksi.

Oikeusasiamiehelle kuuluvat asiat koskevat

 • puolustusvoimia, rajavartiolaitosta ja rauhanturvaamishenkilöstöä
 • vankiloita ja laitoksia, joihin henkilö on otettu vastoin tahtoaan
 • vapaudenriistoa, kuten kiinniottoa, pidättämistä tai vangitsemista.

Lue lisää oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen tehtävien eroista.