Virkanimitysten valvonta

Valtioneuvosto nimittää virkaan ministeriöiden kansliapäälliköt, osastopäälliköt sekä suuren osan ministeriöiden alaisten virastojen päälliköistä. Lisäksi valtioneuvosto nimittää ministeriöiden muut johtotehtävissä toimivat virkamiehet ja monet varsinkin johtavissa asiantuntijatehtävissä toimivista virkamiehistä. Tasavallan presidentti nimittää esimerkiksi tuomarit ja puolustusvoimien upseerit sekä määrää ulkomaan edustustojen päälliköt.

Oikeuskansleri tarkastaa etukäteen valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentin esittelyssä käsiteltävät virkanimitysten asiakirjat. Muita virkanimityksiä oikeuskansleri valvoo jälkikäteen pääasiassa kantelujen perusteella.

Virkanimitysten valvonnassa tarkastetaan virantäytön menettelyn ja nimitysesityksen perustelujen oikeudellinen asianmukaisuus. Valvonnassa tarkastetaan seuraavat asiat:

  • virka on ollut julkisesti haettavana
  • viran kelpoisuusvaatimuksia noudatetaan
  • hakijoita vertaillaan tasapuolisesti ja syrjimättä
  • nimitys perustellaan objektiivisilla ja viran tehtävien kannalta merkityksellisillä seikoilla
  • harkintavaltaa käytetään virantäytön kannalta asianmukaisesti eikä sitä ylitetä.

Oikeuskansleri ei ota kantaa siihen, kuka parhaiden hakijoiden joukosta tulisi nimittää virkaan.

Virkanimityksen esittelijä vastaa siitä, että nimitys on valmisteltu lainmukaisesti ja perusteltu oikeilla tiedoilla. Nimityspäätöksen tekijä vastaa päätöksen lainmukaisuudesta. Myös esittelijä vastaa päätöksen lainmukaisuudesta, ellei hän ole ilmoittanut olevansa eri mieltä päätöksestä.