Ilmoittajansuojeluasioiden vuosiraportointi

Keskitetyn ilmoituskanavan vuositilasto

Oikeuskanslerinvirasto tilastoi toimintavuoden aikana keskitettyyn ilmoituskanavaan saapuneiden ja toimivaltaisille viranomaisille siirrettyjen ilmoitusten lukumäärän.

Vuonna 2023 oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan saapui 66 ilmoitusta, joista

 • 14 ilmoitusta siirrettiin toimivaltaiselle viranomaiselle käsittelyä varten,

 • 51 ilmoitusta jätettiin siirtämättä ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuulumattomina, ja

 • 1 ilmoitus otettiin käsittelyyn oikeuskanslerinvirastossa toimivaltaisena viranomaisena

Vuosiraportti Euroopan komissiolle

Oikeuskanslerinvirasto raportoi Euroopan komissiolle vuosittain toimivaltaisten viranomaisten vastaanottamien ilmoitusten lukumäärän sekä viranomaisten ilmoittamat muut tiedot komission antaman ohjeistuksen ja lomakkeen mukaisesti. Raporttiin kootaan tiedot kyseisen raportointivuoden tapahtumista. Komission raportointilomake koostuu pakollisista ja vapaaehtoisesti ilmoitettavista tiedoista. Oikeuskanslerinvirasto on pyytänyt toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan pakolliset tiedot ja niiden lisäksi tiedot saapuneiden ilmoitusten jakautumisesta ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluviin lainsäädännön aloihin.

 • Komissiolle toimitettu raportti koostettiin 76 toimivaltaiselta viranomaiselta saaduista tiedoista
 • Ilmoituksia vastaanotettiin toimivaltaisissa viranomaisissa yhteensä 77
  • Ilmoitusten jakautuminen ilmoittajansuojelulain 2 §:n asiaryhmiin:

   • Julkiset hankinnat: 20 kpl

   • Finanssipalvelut, -tuotteet ja –markkinat: 3 kpl

   • Tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus: 14 kpl

   • Liikenneturvallisuus: 9 kpl

   • Ympäristönsuojelu: 10 kpl

   • Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus: 1 kpl

   • Eläinten terveys ja hyvinvointi: 1 kpl

   • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja: 12 kpl

   • Euroopan unionin tai kansallisten avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevan lainsäädännön tai ehtojen rikkominen: 3 kpl

   • Euroopan unionin tai kansallisten kilpailusääntöjen rikkominen: 4 kpl

 • Raportointivuonna toimenpiteisiin toimivaltaisessa viranomaisessa ryhdyttiin 71 ilmoituksen kohdalla

 • 53 ilmoitusta saatiin käsiteltyä loppuun raportointivuoden aikana

  • 33 ilmoituksessa ei havaittu rikkomusta

  • 16 ilmoituksen kohdalla ryhdyttiin korjaaviin toimenpiteisiin

  • 2 ilmoitusta siirrettiin poliisille tutkittavaksi

 • Taloudellisten vahinkojen määräksi arvioitiin yhteensä 1 450 000 euroa

 • Komissiolle toimitettu raportti vuoden 2023 tiedoista kokonaisuudessaan (englanniksi): Vuosiraportti