Årsrapportering om visselblåsarskyddsärenden

Årsstatistik över den centraliserade rapporteringskanalen

Justitiekanslersämbetet för register över antalet rapporter som har inkommit under verksamhetsåret till den centraliserade rapporteringskanalen och antalet rapporter som har överförts till en behörig myndighet.

Under 2023 kom det in 66 rapporter till justitiekanslersämbetets centraliserade rapporteringskanal, varav

 • 14 rapporter överfördes till en behörig myndighet för behandling,

 • 51 rapporter överfördes inte på grund av att de inte hörde till lagens tillämpningsområde, och

 • 1 rapport tog justitiekanslersämbetet till behandling i egenskap av behörig myndighet

Årsrapportering till Europeiska kommissionen

Justitiekanslersämbetet rapporterar årligen till Europeiska kommissionen om antalet rapporter som de behöriga myndigheterna har mottagit samt andra uppgifter som myndigheterna lämnat i enlighet med kommissionens anvisningar och blankett. I rapporten sammanställs uppgifter om händelserna under det aktuella rapporteringsåret. Kommissionens rapporteringsblankett består av obligatoriska och frivilliga uppgifter. Justitiekanslersämbetet har bett de behöriga myndigheterna lämna in obligatoriska uppgifter och dessutom uppgifter om hur inkomna rapporter fördelar sig på de lagstiftningsområden som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om skydd för visselblåsare.

 

 • Rapporten till kommissionen sammanställdes på basis av uppgifter från 76 behöriga myndigheter.

 • De behöriga myndigheterna tog emot sammanlagt 77 rapporter

 • Indelning av rapporter i ärendegrupper enligt 2 § i lagen om skydd för visselblåsare:
   • Offentliga upphandlingar: 20 st.   

   • Finansiella tjänster, produkter och finansmarknaden: 3 st.

   • Produktsäkerhet och efterlevnad av regler: 14 st.        

   • Trafiksäkerhet: 9 st.

   • Miljöskydd: 10 st.

   • Livsmedels- och fodersäkerhet: 1 st.

   • Djurhälsa och djurskydd: 1 st.

   • Skydd för privatlivet och personuppgifter 12 st.

   • Brott mot lagstiftning eller villkor som gäller beviljande, användning eller återkrav av nationella eller Europeiska unionens understöd eller statligt stöd: 3 st.

   • Överträdelser av Europeiska unionens konkurrensregler eller nationella konkurrensregler: 4 st.

 • Under rapporteringsåret vidtogs åtgärder vid den behöriga myndigheten i fråga om 71 rapporter

 • 53 rapporter behandlades i sin helhet under rapporteringsåret

  • i 33 rapporter upptäcktes inga överträdelser

  • vid 16 rapporter vidtogs korrigerande åtgärder

  • 2 rapporter överfördes till polisen för undersökning

 • De ekonomiska skadorna uppskattades till sammanlagt 1 450 000 euro

 • Rapport till kommissionen om uppgifterna för 2023 i sin helhet (på engelska): Årsrapport