Utnämningen av domare

Domstolarnas oberoende är en av de strukturella förutsättningarna för rättssäkerheten och en av de bärande principerna för statsskicket i en demokratisk rättsstat.

De uppgifter som gäller övervakning av lagligheten som föreskrivs justitiekanslern i grundlagen tryggar framför allt att domstolarna och andra rättsskyddsorgan förblir oberoende och kan arbeta utan yttre påverkan.

Det är justitiekanslerns uppgift att trygga att utnämningsförfarandet är korrekt och används för sådana syften som är godtagbara enligt lag. Genom justitiekanslerns laglighetskontroll garanteras också oberoende under utnämningsförfarandet av domare.

Statsrådet lägger fram ett förslag och utnämningsbeslutet fattas av republikens president. Statsrådets förslag grundar sig i praktiken, så gott som utan undantag, på ett förslag av domarförslagsnämnden, av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

Justitiekanslern kontrollerar att de förslag som inkommit från domarförslagsnämnden eller domstolarna samt justitieministeriets föredragning är juridiskt korrekta och behöriga, när ministeriet föredrar förslaget för statsrådet.

Justitiekanslern förhandsgranskar de handlingar om tjänstetillsättningar som behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde och vid republikens presidents föredragning. Justitiekanslern övervakar också att statsrådet eller republikens president inte missbrukar sina befogenheter i samband med utnämningen.

Justitieministeriet får inte ingripa i utnämningen på ett sätt som är osakligt med tanke på rättsväsendets oberoende eller som väcker misstro angående domstolarnas objektivitet, opartiskhet och yrkeskunniga verksamhet. Om prövningsrätten använts på ett problematiskt sätt i utnämningsförslaget kan ministeriet återförvisa ärendet till domarförslagsnämnden eller domstolen för ny behandling. På så vis följs de principer i Europarådets rekommendation om domstolarnas oberoende som innebär att den avgörande prövningen rörande en domares befordran ska utföras av en grupp där majoriteten är domare.

Ministeriet kan emellertid korrigera uppenbara fel om det inte råder någon tvivel om att prövningsrätten respekterats och utövats sakligt vid domarförslagsnämnden eller de högsta domstolarna. Den föredragande tjänstemannen vid justitieministeriet bär ansvaret för att utnämningsförslaget beretts på behörigt sätt.

Om justitieministeriet lägger fram välgrundade skäl att avvika från domarförslagsnämndens, högsta domstolens eller högsta förvaltningsdomstolens förslag, försöker justitiekanslern återförvisa ärendet till nämnden eller domstolen.

Läs mer om övervakningen av tjänstetillsättningar.