Övervakning av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångs­biträden med tillstånd

Justitiekanslern utreder inte den verksamhet som utövas av enskilda advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd och kan inte fastställa disciplinära påföljder för dem. Övervakningen av deras verksamhet sköts i första hand av den tillsynsnämnd som finns i anslutning till Finlands Advokatförbund och av rättegångsbiträdesnämnden. Justitiekanslern övervakar i första hand att tillsynsnämnden och rättegångsbiträdesnämnden handlar på behörigt sätt. Klagomål över advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd och deras förfarande kan anföras direkt hos tillsynsnämnden.

Läs mer om tillsynsnämndens verksamhet på tillsynsnämndens webbplats.

Om klagomål över en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd och deras arbete anförs direkt hos justitiekanslern kan justitiekanslern överföra klagomålet till tillsynsnämnden. Justitiekanslern överför dock inte klagomål som är ospecificerade eller uppenbart ogrundade. Justitiekanslern han inleda ett tillsynsärende vid tillsynsnämnden om justitiekanslern anser att en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd har försummat sina förpliktelser.

Tillsynsnämnden och rättegångsbiträdesnämnden sänder alla sina avgöranden till justitiekanslern. Justitiekanslern granskar avgörandena och kan besvära sig över dem hos Helsingfors hovrätt. Besvärstiden är 30 dagar från att avgörandet mottagits vid justitiekanslersämbetet. 

Justitiekanslern utreder alla klagomål som gäller tillsynsnämndens eller rättegångsbiträdesnämndens förfaranden.

Inledda ärenden år 2023

År 2023 inleddes sammanlagt 984 ärenden. Största delen av ärendena (778) hänförde sig till tillsynsnämndens beslut i tillsyns- och arvodestvister. De resterande 206 ärendena gällde annan tillsyn över advokater, såsom rättegångsbiträdesnämndens beslut, Helsingfors hovrätts begäranden om yttranden och åklagarnas underrättelser.