Årsberättelser och statistik

Justitiekanslerns årsberättelser

Enligt grundlagen ska justitiekanslern årligen lämna en berättelse till riksdagen och statsrådet om sina ämbetsåtgärder och sina iakttagelser om hur lagstiftningen följs. I riksdagen behandlas berättelsen av grundlagsutskottet. Utskottet avger sitt betänkande om berättelsen, och riksdagen behandlar det i plenum.

I berättelsen presenteras justitiekanslerns centrala verksamhetsområden och iakttagelser inom dessa samt de ärenden som föranlett åtgärder. Berättelsen börjar med anföranden av justitiekansler Tuomas Pöysti och biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen.

Årsberättelsen 2022

Under berättelseåret 2022 reviderades lagen om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman så att de högsta laglighetsövervakarnas uppgifter i högre grad koncentrerades till någondera laglighetsövervakaren. Hos justitiekanslern samlas bland annat laglighetsövervakningen som gäller förvaltningens automatisering och korruptionsbekämpningen. Laglighetsövervakningen som gäller statsrådets och republikens presidents verksamhet förblir också i fortsättningen en central uppgift för justitiekanslern. Vid justitiekanslersämbetet har man under berättelseåret utvecklat ämbetets förfaranden, kompetens och kommunikation så att de ska motsvara de krav som reformen ställer. Den nya uppgiftsfördelningen granskas närmare i berättelsen under rubriken ”Infallsvinkel: Uppgiftsfördelningen mellan de högsta laglighetsövervakarna”.

Under hösten beredde justitiekanslersämbetet också genomförandet av den nya lagstiftningen om skydd för visselblåsare, som bottnar i ett EU-direktiv. Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2023. Ämbetets verksamhet som centraliserad extern rapporteringskanal behandlas under rubriken ”Infallsvinkel: Justitiekanslersämbetets nya uppgift i samband med visselblåsarskyddet”.

Justitiekansler Tuomas Pöysti tar upp politiska tjänsteutnämningar i sitt inlägg och hur objektiviteten i beredningen av utnämningar inom den högsta tjänsteledningen och iakttagandet av principerna för god förvaltning samt yrkesmässigheten kan förbättras. Justitiekanslerns oberoende laglighetsövervakning fokuserar på att tjänsteutnämningarna är juridiskt korrekta. 

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen granskar i sitt inlägg laglighetsövervakningens konsekvenser för myndighetsverksamheten och de avvägningar som laglighetsövervakaren gör i tjänsteåtalsärenden. Enligt biträdande justitiekanslern ingriper den moderna laglighetsövervakningen på flera sätt i felaktiga förfaranden. Den styr och handleder myndigheterna mot en mer felfri verksamhet, och strävar på det viset efter att inte enbart vara bestraffande.

Läs berättelsen för år 2022 (pdf)

Berättelser från tidigare år

Läs berättelser från tidigare år

Statistik

Nedan presenteras nyckeltal som beskriver justitiekanslerns och justitiekanslersämbetets verksamhet.