Årsberättelser och statistik

Justitiekanslerns årsberättelser

Enligt grundlagen ska justitiekanslern årligen lämna en berättelse till riksdagen och statsrådet om sina ämbetsåtgärder och sina iakttagelser om hur lagstiftningen följs. I riksdagen behandlas berättelsen av grundlagsutskottet. Utskottet avger sitt betänkande om berättelsen, och riksdagen behandlar det i plenum.

Årsberättelsen 2021

Justitiekanslern har överlämnat sin berättelse om förra årets verksamhet till riksdagen och statsrådet. I berättelsen presenteras justitiekanslerns centrala verksamhetsområden och iakttagelser inom dessa samt de ärenden som föranlett åtgärder. Berättelsen börjar med anföranden av justitiekansler Tuomas Pöysti och biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen.

Under berättelseåret 2021 fortsatte covid-19-epidemin och den gav också laglighetsövervakningen extra arbete i övervakningen av statsrådets verksamhet och annan myndighetsverksamhet. Laglighetsövervakningens arbetsmängd ökar också i övrigt ständigt, och samhället riktar större förväntningar mot övervakningen än tidigare. Laglighetsövervakningen svarar på dessa bl.a. genom att effektivisera och utveckla sin verksamhet. Regeringen lämnade sammanlagt 57 propositioner om coronaepidemin till riksdagen. Antalet sammanträden och förhandlingar i statsrådet var betydande. Antalet allmänna sammanträden och ärenden som behandlats till och med ökade jämfört med året innan. Av de allmänna sammanträdena var över hälften extra sammanträden som ordnades utöver det ordinarie sammanträdet varje vecka, vilket i praktiken ofta krävde snabba reaktioner av laglighetsövervakningen. År 2021 anfördes sammanlagt 375 klagomål som gällde epidemin. Majoriteten av dessa gällde statsrådets eller ministeriernas verksamhet.

Justitiekansler Tuomas Pöysti behandlar i sitt anförande tröskeln för förhandsgranskningen av lagligheten i lagberedningen. Justitiekanslern skickade den 24 mars 2022 ett brev till ministerierna om nya förfaranden för förhandskontroll av lagligheten vid övervakningen av statsrådets beslutsfattande. I sitt anförande tar justitiekanslern upp förhandsgranskningens allmänna aspekter och presenterar sju typfall för interventionströskeln.

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen dryftar i sitt anförande mediernas betydelse i laglighetsövervakningen. Enligt biträdande justitiekanslern hänför sig synligheten i medierna till laglighetsövervakarens arbete, men är inget självändamål. Också i fråga om omfattande mediesynlighet baserar sig laglighetsövervakarens egen andel alltid på den i grundlagen stiftade grunduppgiften för laglighetsövervakningen. Biträdande justitiekanslern beskriver i sitt anförande kontakterna mellan medier och laglighetsövervakningen utifrån det beslut om polisens förfarande vid undersökning av människohandel som biträdande justitiekanslern gav 2021.

Läs berättelsen för år 2021 (pdf)

Berättelser från tidigare år

Läs berättelser från tidigare år

Statistik

Nedan presenteras nyckeltal som beskriver justitiekanslerns och justitiekanslersämbetets verksamhet.