Hur rapporterar man?

En rapport om eventuella oegentligheter kan lämnas skriftligt eller muntligt via justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal. 

Innan du lämnar en rapport är det bra att sätta sig in i de allmänna förutsättningarna för skydd för rapporterande personer:

  • Du har grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt vid tidpunkten för rapporteringen.
  • Informationen om överträdelsen omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde. Bekanta dig med tillämpningsområdet.
  • Du rapporterar om oegentligheter som upptäckts i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Att uppsåtligen rapportera falsk information är straffbart och kan leda till skadeståndsskyldighet.

Läs mer om skydd för rapporterande personer.

Rapporten ska innehålla den rapporterande personens namn. Justitiekanslersämbetet tar inte emot anonyma rapporter.

Rapporten ska innehålla 

  • den rapporterande personens namn och kontaktuppgifter, det vill säga e-postadress, telefonnummer eller adressuppgifter
  • information om vilken aktör och hurdana oegentligheter rapporten gäller
  • en närmare redogörelse för oegentligheterna
  • information om den rapporterande personens ställning i förhållande till föremålet för rapporten.

I rapporten ska du ange huruvida du vill att justitiekanslersämbetet bekräftar att rapporten tagits emot. På din begäran, eller om en bekräftelse kan äventyra skyddet av den rapporterande personens identitet, sänds ingen bekräftelse av mottagandet. I detta fall sänds det inte heller någon uppgift om till vilken myndighet rapporten har vidarebefordrats. Om du vill ha en bekräftelse sänder justitiekanslersämbetet den inom sju dagar från mottagandet av rapporten.

Det finns flera sätt att lämna en rapport:

  • elektronisk rapporteringsblankett
  • e-post eller brev
  • muntlig rapport.

Den elektroniska rapporteringsblanketten

Det rekommenderas att rapporten görs på den elektroniska rapporteringsblanketten. Blanketten fungerar via tjänsten Turvalomake. Det är säkert att sända rapporten över internet, eftersom blanketten fylls i och skickas skyddat till justitiekanslersämbetet.

Bilagor kan fogas till rapporten.

Rapporteringsblanketten

Rapportering per e-post eller post

Rapporten kan sändas per e-post till adressen [email protected] eller per post till adressen Justitiekanslern i statsrådet, PB 20, 00023 Statsrådet. 

E-postsystemet kan inte ta emot alltför stora bilagor. Den sammanlagda storleken för bilagorna till ett e-postmeddelande får vara högst 10 megabyte. 

Rapporter som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter ska inte sändas via vanlig e-post. Det rekommenderas att rapporter lämnas genom den elektroniska rapporteringsblanketten.

Alternativt kan statsrådets tjänst för krypterade meddelanden användas för att skicka ett skyddat e-postmeddelande.

Enligt lag är det på avsändarens ansvar om hen skickar ett meddelande som innehåller sekretessbelagda eller känsliga uppgifter (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), 8 §).

Muntlig rapportering per telefon eller vid ett fysiskt möte

Muntliga rapporter kan lämnas per telefon. Rapporten lämnas på numret 02951 62600. Rapporter tas emot på numret på tisdagar kl. 14-15 och på torsdagar kl. 10-11.

På begäran är det möjligt att ordna ett fysiskt möte för lämnandet av rapporten. Mötet ordnas på justitiekanslersämbetets kontor (Statsrådsborgen, Snellmansgatan 1 A, Helsingfors). Det upprättas ett protokoll från mötet. Du har möjlighet att kontrollera och godkänna protokollet. Du kan avtala om ett fysiskt möte per e-post på adressen [email protected] eller per telefon på numret 02951 62600.

Behandling av personuppgifter

Läs om behandlingen av personuppgifter vid justitiekanslersämbetet.

Översättning till teckenspråk

Sidans innehåll på finlandssvenskt teckenspråk på YouTube.

YouTube använder kakor som laddas ner genom att klicka på länken. Läs mer om kakor på YouTube i Googles dataskyddsbeskrivning.