Justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombuds­man

I Finland finns två oberoende laglighetsövervakare på högsta nivå: justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman.

Justitiekanslern och justitieombudsmannen har i stort sett samma uppgifter och befogenheter. Båda övervakar att domstolar, myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag följer lagen i sin verksamhet. Båda har även befogenhet att övervaka statsrådets och republikens presidents beslut och verksamhet. En viktig uppgift för bägge laglighetsövervakare är att övervaka att de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Justitiekanslern och justitieombudsmannen övervakar inte varandras verksamhet. Laglighetsövervakarna utreder inte heller på nytt ett ärende som avgjorts av den andra laglighetsövervakaren om det inte finns en särskild orsak.

Justitiekanslern och justitieombudsmannen undersöker inte samtidigt ett och samma ärende. I regel utreds ärendet av den som först mottagit ärendet. Laglighetsövervakarna kan dock sinsemellan överföra sådana ärenden som hör till bådas behörighet om det beräknas påskynda behandlingen eller om det är motiverat av andra särskilda orsaker.

Skillnader mellan uppgifterna

Trots att justitiekanslern och justitieombudsmannen har många överlappande uppgifter och befogenheter finns det också vissa skillnader mellan deras uppgifter.

Justitiekanslern övervakar lagenligheten av de beslut som fattas av statsrådet och republikens president och deras verksamhet. Justitieombudsmannen har samma befogenhet, men i praktiken är det främst justitiekanslern som sköter denna övervakningsuppgift. Dessutom övervakar justitiekanslern den verksamhet som utövas av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd – något som inte hör till justitieombudsmannens befogenhet.

Justitieombudsmannen övervakar försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och den fredsbevarande personalen samt fängelser och andra inrättningar där personer placeras mot sin vilja. Justitieombudsmannen övervakar även frihetsberövande, såsom gripande, anhållande, häktning, reseförbud och tagande i förvar. Justitiekanslern överför i regel klagomål om dessa ärenden till justitieombudsmannen.

Läs mer

Lag om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman (Finlex)