Justitiekanslers­ämbetets centraliserade externa rapporteringskanal

Justitiekanslersämbetet agerar som en centraliserad extern rapporteringskanal för visselblåsarskyddet.

Oegentligheter kan rapporteras genom justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal, om

  • de tre allmänna förutsättningarna för skydd för rapporterande personer uppfylls. Läs förutsättningarna
  • den rapporterande personen inte har möjlighet att rapportera via en intern rapporteringskanal
  • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att en intern rapport inte har lett till några åtgärder inom tidsfristen eller att det inte är möjligt att effektivt ingripa i överträdelsen på basis av rapporten eller
  • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att hen riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.

Rapporten vidarebefordras till den behöriga myndigheten eller det behöriga ministeriet

Justitiekanslersämbetet vidarebefordrar rapporten till den behöriga myndigheten och utreder inte själv rapporterna. Behörig myndighet är den myndighet som enligt lag har till uppgift att utöva tillsyn i fråga om oegentligheter och handlägga rapporter som gäller sådana. Om det inte finns någon behörig myndighet, vidarebefordras rapporten till det ministerium vars förvaltningsområde rapporten gäller. Rapporten vidarebefordras i brådskande ordning om det är fråga om överträdelser som direkt och allvarligt äventyrar hälsa eller säkerhet.

Justitiekanslersämbetet vidarebefordrar emellertid inte material som tydligt faller utanför tillämpningsområdet för skyddet för rapporterande personer. Sådant material behandlas inte heller som klagomål vid justitiekanslersämbetet.

Den behöriga myndigheten eller det behöriga ministeriet utreder rapporten

Den behöriga myndigheten eller det behöriga ministeriet bedömer om visselblåsarlagen ska tillämpas på rapporten och den rapporterande personen. Myndigheten eller ministeriet utreder rapportens riktighet och vidtar vid behov åtgärder för att ingripa vid en överträdelse.
Myndigheten eller ministeriet informerar den rapporterande personen om vilka åtgärder som vidtagits.