Information och anvisningar för myndigheterna

Verksamheten i samband med justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal

Justitiekanslersämbetet agerar som en centraliserad extern kanal för rapportering av oegentligheter i sådana situationer som avses i visselblåsarlagen. Rapporteringen kan ske skriftligt eller muntligt.

Justitiekanslersämbetet för in rapporterna i sitt ärendehanteringssystem, bedömer vilken behörig myndighet som ska utreda ärendet och vidarebefordrar rapporterna till de behöriga myndigheterna.

Justitiekanslersämbetet börjar inte själv utreda rapporterna och kontrollerar inte heller om alla förutsättningar för rapportering eller skydd för rapporterande personer uppfylls. Justitiekanslersämbetet kontrollerar till exempel inte om den rapporterande personen har en sådan ställning att hen enligt visselblåsarlagen kan rapportera oegentligheter. Sådant material som tydligt faller utanför tillämpningsområdet för skyddet för rapporterande personer vidarebefordras emellertid inte till de behöriga myndigheterna.

Justitiekanslersämbetet ska utan dröjsmål och senast inom sju dagar sända den rapporterande personen en bekräftelse av mottagandet. Justitiekanslersämbetet meddelar också den rapporterande personen vilken myndighet ärendet har överlåtits till för handläggning. En mottagningsbekräftelse behöver inte sändas om den rapporterande personen så önskar, eller om en bekräftelse kan äventyra skyddet av den rapporterande personens identitet. I så fall sänds det inte heller uppgift om den behöriga myndigheten till den rapporterande personen. Det är myndighetens uppgift att informera den rapporterande personen om handläggningen av ärendet och därtill hörande åtgärder.

Vidarebefordran av rapporter till myndigheter

Justitiekanslersämbetet vidarebefordrar rapporterna till de behöriga myndigheterna genom skyddad e-post. För att detta ska vara möjligt måste justitiekanslersämbetet ha kontaktuppgifterna till de behöriga myndigheterna. De behöriga myndigheterna ska se till att de har en sådan separat e-postadress för mottagande av rapporter som inte är den allmänna adressen till registratorskontoret samt handläggare som har utsetts för att handlägga rapporter och som har tillräcklig sakkunskap för det. Endast de personer som har utsetts får handlägga rapporter. E-postadressen ska meddelas justitiekanslersämbetet på adressen [email protected].

Om det inte finns någon behörig myndighet, vidarebefordras rapporten till det ministerium vars förvaltningsområde rapporten gäller.

Justitiekanslersämbetet ska vidarebefordra rapporten i brådskande ordning om det är fråga om överträdelser som direkt och allvarligt äventyrar hälsa eller säkerhet.

De personer vid behöriga myndigheter som handlägger rapporter är skyldiga att hemlighålla identiteten för den rapporterande personen och föremålet för rapporten samt annan information från vilken identiteten kan härledas direkt eller indirekt. Bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter finns i visselblåsarlagen. 

Myndigheternas skyldighet att informera om mottagande av rapporter

Om rapportering enligt visselblåsarlagen sker direkt till den behöriga myndigheten, ska myndigheten utan dröjsmål informera justitiekanslersämbetet om mottagandet av rapporten. Myndigheterna behöver inte informera om mottagande av rapporter som vidarebefordrats från justitiekanslersämbetet.

Uppgift om mottagande av en rapport och rapporten i fråga sänds till justitiekanslersämbetet för kännedom genom skyddad e-post till adressen [email protected].  

Rapporter som lämnats genom rapporteringskanaler som grundar sig på speciallagstiftning anmäls inte till justitiekanslersämbetet. 

Rapportering till justitiekanslersämbetet

De behöriga myndigheterna ska årligen rapportera till justitiekanslersämbetet om rapporter i enlighet med visselblåsarlagen. Rapporteringen är statistisk rapportering som innehåller följande information:

 • Antal rapporter
 • Inriktning av rapporter till olika ärendegrupper enligt 2 § i visselblåsarlagen
 • Inledda utredningsåtgärder
  • Antal utredningsåtgärder som inletts av den behöriga myndigheten på basis av rapporterna under rapporteringsåret
  • Antal utredningsåtgärder som inletts av polisen och åtgärder som vidtagits av åklagaren under rapporteringsåret
  • Antal rättsprocesser som inletts på basis av rapporter under rapporteringsåret
 • Slutresultat
  • Antal och resultat av utredningsåtgärder som slutförts av den behöriga myndigheten under rapporteringsåret
  • Antal och resultat av åtgärder som slutförts av polisen och åklagaren under rapporteringsåret 
  • Antal och resultat av avslutade mål som varit anhängiga vid domstol under rapporteringsåret
 • beloppet av de medel som har återkrävts 
 • en uppskattning av beloppet av ekonomiska förluster 

Rapporteringsåret är ett kalenderår.

Rapporteringsskyldigheten gäller också de myndigheter som direkt har mottagit en rapport om en överträdelse som omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen.

Justitiekanslersämbetet för bok över antalet mottagna rapporter. Justitiekanslersämbetet rapporterar årligen till Europeiska kommissionen antalet rapporter och andra uppgifter som myndigheterna har lämnat i enlighet med kommissionens anvisningar och blankett.


Hur utförs rapporteringen till justitiekanslersämbetet?

Rapporteringen görs på en rapporteringsblankett som justitiekanslersämbetet har utarbetat: Blankett

En behörig myndighets rapport för föregående kalenderår ska lämnas till justitiekanslersämbetet årligen senast den 1 mars. Den behöriga myndigheten ska rapportera till justitiekanslersämbetet också i det fall att den inte mottagit någon rapport under rapporteringsåret.

Rapporten ska sändas per e-post till adressen [email protected]

Om rapporten innehåller sekretessbelagd information, ska den sändas per skyddad e-post. Läs mer om skyddad e-post (turvaviesti.gov.fi).
 

Den centraliserade externa rapporteringskanalen i förhållande till justitiekanslerns laglighetskontroll

Rapporter som kommit in genom den centraliserade externa rapporteringskanalen behandlas inte som klagomål vid justitiekanslersämbetet. Som en del av sin allmänna laglighetskontroll övervakar justitiekanslern att de behöriga myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt visselblåsarlagen.