Organisation

Justitiekanslersämbetet har till uppgift att bistå justitiekanslern och biträdande justitiekanslern i deras arbete. Vid justitiekanslersämbetet bereds de ärenden som ska avgöras av justitiekanslern och sköts andra uppgifter som hör till justitiekanslerns verksamhetsområde, såsom inspektioner och uppgifter i anslutning till det internationella samarbetet. Justitiekanslersämbetet agerar också som en centraliserad extern rapporteringskanal. Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk i anslutning till statsrådet.

Justitiekanslersämbetet leds av justitiekanslern. Kanslichefen leder den interna verksamheten vid justitiekanslersämbetet, ser till att verksamheten är resultatrik och svarar för utvecklandet av den.

Vid justitiekanslersämbetet finns en avdelning för statsrådsärenden, en avdelning för rättsövervakning och en administrativ enhet.

Vid avdelningen för statsrådsärenden behandlas ärenden som gäller 

  • övervakningen av statsrådets, ministeriernas, ministrarnas och republikens presidents ämbetsåtgärder
  • klagomål som gäller statsrådet, ministerierna och ministrarna
  • övervakningen av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd
  • den nationella beredningen av EU-ärenden.

Vid avdelningen för rättsövervakning behandlas 

  • andra klagomål som riktats till justitiekanslern än de som nämnts ovan
  • de ärenden som gäller övervakningen av domstolar samt annan laglighetskontroll som inte ankommer på avdelningen för statsrådsärenden
  • ärenden som berör tjänsteåtal mot domare och åklagare
  • ärenden som rör granskning av straffdomar 
  • ärenden som rör extraordinärt ändringssökande.

Vid den administrativa enheten behandlas ärenden som berör justitiekanslersämbetets interna förvaltning, ekonomi och personal samt ämbetsverkets registratorsfunktion och kommunikation. Vid den administrativa enheten sköts också uppgifter som gäller justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal. Vid den administrativa enheten sammanställs också justitiekanslerns årliga berättelse till riksdagen och statsrådet.

Båda avdelningarna och den administrativa enheten bereder även utlåtanden och behandlar internationella ärenden.

Föreskrifter och beslut gällande justitiekanslersämbetet

Utgångspunkter och riktlinjer