Kontaktuppgifter

Postadress

PB 20, 00023 Statsrådet

Besöksadress

Snellmansgatan 1 A, Helsingfors

Man kan inte lämna in klagomål på besöksadressen. Klagomål kan lämnas in personligen vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. 

Telefon

0295 16001 (Statsrådets växel)

Fax

09 1602 3975

E-postadresser

[email protected]

Justitiekanslers­ämbetets ledning

  • Justitiekansler Tuomas Pöysti
  • Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen
  • Kanslichef Tuula Majuri

Avdelningschefer

  • Avdelningen för statsrådsärenden: Maija Salo
  • Avdelningen för rättsövervakning: Petri Martikainen
  • Administrativa enheten: Tuula Majuri

Registratorskontoret

Registratorskontoret tar emot klagomål och handlingar. Registratorskontoret ger information om behandlingen av klagomålet och svara på begäran om handlingar.

Klagoskrifter sänds till registratorskontoret till exempel via klagomålsblanketten på nätet eller per e-post. Till registratorskontorets e-post skickas också tilläggsskrifterna till klagomålet. Läs mer om hur man gör ett klagomål. 

Även myndigheterna sänder utredningar och andra handlingar till registratorskontorets e-post.

E-postsystemet kan inte ta emot för stora bilagor. Den sammanlagda maximistorleken på bilagorna i ett e-postmeddelande är 10 MB. I klagomålsblanketten, bilagornas sammanlagda maximistorlek är 20 MB.

Klagomål med sekretessbelagda eller känsliga uppgifter ska inte skickas via vanlig e-post. Om klagomålet innehåller sådana uppgifter rekommenderar vi att man lämnar in klagomålet på klagomålsblanketten. Man kan också använda statsrådets skyddade e-post för att skicka en skyddad e-post. Läs mer om skyddad e-post (turvaviesti.gov.fi).

Enligt lagen ansvarar avsändaren för att ett meddelande som innehåller känsliga eller sekretessbelagda uppgifter sänds (8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 13/2003).

Registratorskontoret sänder ett meddelande om att klagomålet eller handlingen, som har lämnats in elektroniskt, har mottagits.

Klagomål och handlingar kan även lämnas in personligen vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. Distributionscentralen är öppen från måndag till fredag kl. 8–16.15.

Visselblåsarskydd

Justitiekanslersämbetet agerar som en centraliserad extern rapporteringskanal.

Hur rapporterar man?

Kommmunikation

E-postadress: [email protected]

Vänligen kontakta registratorskontoret i frågor som gäller klagomål och begäran om handlingar. Meddelanden som skickas till adressen [email protected] behandlas inte som klagoskrifter utan som respons på kommunikationen.

E-fakturaadress

Justitiekanslersämbetet behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som e-fakturor.

Justitiekanslersämbetets e-fakturaadress

  • EDI-kod: 003702459755002
  • Justitiekanslersämbetets FO-nummer: 0245975-5
  • E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
  • Förmedlarkod: E204503