Särskilda uppgifter

Reformen av uppgiftsfördelningen mellan de högsta laglighetsövervakarna trädde i kraft den 1 oktober 2022. Reformen preciserar uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman.

I reformen fick justitiekanslern nya särskilda uppgifter inom laglighetskontrollen som gäller

  • utveckling av förvaltningens automatiska system och de allmänna grunderna för deras underhåll
  • organisering av åtgärderna mot korruption
  • tillsyn som avser offentlig upphandling, konkurrens och statliga stöd.

Läs mer om skillnaderna mellan justitiekanslerns och justitieombudsmannens uppgifter och om de uppgifter som koncentrerats till justitieombudsmannen.

Automatisering av den offentliga förvaltningen

Justitiekanslern övervakar utvecklingen av den offentliga förvaltningens automatiska system och deras funktion med tanke på de allmänna förutsättningarna för tillgodoseendet av förvaltningskundernas rättigheter. Inom den offentliga förvaltningen utnyttjas i allt högre grad automatiska system vid behandlingen och avgörandet av förvaltningsärenden och organiserandet av ärendetjänster. Myndigheterna behandlar ärenden och fattar beslut genom att utnyttja olika informationssystem och automatiska funktioner. Justitiekanslerns laglighetskontroll gäller tillsynen av de allmänna förutsättningarna för automatisering så att grundlagens krav på rättsskydd och god förvaltning samt integritetsskydd tillgodoses. 

I praktiken kan tillsynen gälla till exempel 

  • betydande fel och brister som uppkommit vid utvecklingen av system
  • tillgodoseendet av förvaltningskundernas rätt att bli hörd vid automatiserad behandling av förvaltningsärenden och beslutsautomation
  • ordnandet av juridiska ansvarsfrågor på behörigt sätt
  • det allmänna tillgodoseendet av kundernas rättigheter.

Bekämpning av korruption

Justitiekanslern övervakar organiseringen av åtgärderna mot korruption i myndighetsverksamheten och vid skötseln av offentliga uppgifter. Övervakningen gäller i synnerhet arbetet mot strukturell korruption och dess tillräcklighet och inbegriper även övervakning av åtgärderna för förebyggande och bekämpning av korruption och deras ändamålsenlighet. Det är specifikt fråga om övervakning av system och strukturer i myndighetsverksamheten och inte om utredning av enskilda korruptionsfall, om de inte har en allmännare strukturell betydelse.

Tillsyn som avser offentlig upphandling, konkurrens och statliga stöd

Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som staten, kommuner och samkommuner, statliga affärsverk samt andra upphandlande enheter som definieras i lagstiftningen om offentlig upphandling företar utanför sin egen organisation. Offentliga upphandlingar ska göras i enlighet med nationella upphandlingslagar och EU:s upphandlingsdirektiv.

Justitiekanslern övervakar att bestämmelser om offentliga upphandlingar, konkurrens och statliga stöd efterlevs med tanke på de allmänna rättsliga förutsättningarna för verksamheten. Övervakningen syftar till att förebygga upprepade försummelser vid efterlevnaden av bestämmelserna och andra systemfel. De ändamålsenliga förfarandena för offentlig upphandling, säkerställandet av allmän konkurrens och de statliga stödens samstämmighet med unionens rättsordning bildar en sammanhängande helhet. Laglighetskontrollen i anslutning till dem kan i praktiken gälla den offentliga förvaltningens allmänna riktlinjer för verksamheten, beredningen av planer och budgetar eller författningsberedningen i statsrådets verksamhet.