Övervakning av lagberedningen

Justitiekanslern övervakar lagberedningen i alla dess skeden. Justitiekanslern deltar dock inte i den egentliga lagberedningen.

Under lagberedningen ska justitiekanslern

  • ge utlåtanden om lagutkast och förhandsgranska dem på ministeriernas begäran eller på eget initiativ
  • övervaka att den respons som getts i utlåtanden och vid granskningar iakttas
  • granska alla regeringens lagförslag senast då de föredras vid statsrådets allmänna sammanträde
  • ge sakkunnigutlåtanden på begäran av riksdagens utskott.