Oikeusviranomaisten tekemien ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset tuomarien tekemiksi epäillyistä virkarikoksista

Hovioikeudet, poliisi ja syyttäjät tekevät tuomarien virkatoimissaan tekemiksi epäillyistä rikoksista ilmoituksia oikeuskanslerille, joka arvioi, antavatko ilmoitukset aihetta rikosoikeudellisille tai laillisuusvalvonnallisille toimenpiteille. Suomen perustuslain mukaan oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies ovat ainoita, jotka voivat nostaa syytteen tuomarin epäillystä virkarikoksesta. Useimmiten ilmoitukset tuomarien epäillyistä virkarikoksista ohjautuvat kuitenkin oikeuskanslerin arvioitaviksi.

Hovioikeuksilla on tuomioistuinlaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa oikeuskanslerille tietoonsa tulleista seikoista, jotka saattavat johtaa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa.

Oikeuskansleri on pyytänyt poliisia ilmoittamaan kaikista poliisin tutkittaviksi tulleista tuomarien virkatoimissaan tekemiksi epäillyistä rikoksista. Myös syyttäjillä on velvollisuus ilmoittaa oikeuskanslerille, jos tuomarin virkatoimissaan tekemäksi epäiltyä rikosta koskeva asia tai ilmoitus tulee syyttäjälle. Tarkoituksena on, että oikeuskansleri saa tiedon rikosilmoituksista tuoreeltaan ja voi tarpeen mukaan ottaa asiaan kantaa syyttäjänä tai laillisuusvalvojana. Normaaliin tapaan poliisi päättää esitutkinnan toimittamisesta ja huolehtii sen suorittamisesta. Jos poliisi ei suorita asiassa esitutkintaa tai oikeuskansleri ei nosta syytettä, oikeuskansleri arvioi vielä, antaako tuomioistuimen menettely kuitenkin aihetta muihin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.

Ilmoitukset syyttäjien tekemiksi epäillyistä virkarikoksista

Oikeuskansleri käsittelee viranomaisten ilmoituksia syyttäjien tekemiksi epäillyistä virkarikoksista. Syyttäjien virkarikosasioissa syyttäjänä toimii oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies tai heidän määräämänsä syyttäjä. 

Oikeuskansleri on pyytänyt poliisia ilmoittamaan sen tutkittaviksi tulevista syyttäjien tekemiksi epäillyistä virkarikoksista. Poliisin ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on, että oikeuskansleri saa tiedon rikosilmoituksista tuoreeltaan ja voi tarpeen mukaan ottaa asiaan kantaa syyttäjänä tai laillisuusvalvojana. Normaaliin tapaan poliisi päättää esitutkinnan toimittamisesta ja huolehtii sen suorittamisesta. Jos poliisi ei suorita asiassa esitutkintaa tai oikeuskansleri ei nosta syytettä, oikeuskansleri arvioi vielä, antaako tuomioistuimen menettely kuitenkin aihetta muihin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.