Valtiolle.fi-rekrytointi­järjestelmä

Oikeuskanslerinviraston rekrytointiprosessiin liittyvä hakijan hakemusten käsittely.

Rekisterinpitäjä

Oikeuskanslerinvirasto

Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1, HELSINKI

Postiosoite: PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin: 0295 162 902 (kirjaamo)

Sähköposti: kirjaamo.okv(at)gov.fi

Tietosuojavastaava

Pekka Liesivuori

Postiosoite: PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti: tietosuojavastaava.okv(at)gov.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään oikeuskanslerinviraston rekrytointiprosesseja varten.

Hakijan henkilötietojen tallennus järjestelmään perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Tallennettujen tietojen käsittely perustuu oikeuskanslerinvirastolle viranomaisena lainsäädännössä asetettuihin velvoitteisiin. Rekrytoijan käyttöoikeuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön.

Käsittelyn oikeusperusteena ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja c –alakohdat.

Käsiteltävät henkilötiedot

Hakemuksiin liittyvät tiedot: hakijan yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelin, sukupuoli, muu mahdollinen yhteystieto), hakijan hakemuksessa esittämät tiedot itsestään, esimerkiksi koulutus- ja työkokemustiedot, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot kuten nimikirja/ansioluettelo, koulu- ja opintotodistukset, työtodistukset, hakijan ilmoittamat suosittelijat, muut työnhakuun ja virantäytön ehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Oikeuskanslerinviraston henkilökunta käsittelee henkilötietoja virkatehtävissään.

Järjestelmän tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekrytointeihin kohdistetut hakemukset poistuvat järjestelmästä kuusi kuukautta prosessin päättämisen jälkeen. Avoimet hakemukset poistuvat järjestelmästä kuuden kuukauden kuluttua viimeisen tallennuksen jälkeen. Hakijan tiedot poistetaan niiden oltua vuoden käyttämättä. En-nen poistoa hakijalle ilmoitetaan asiasta. Hakija voi myös itse pyytää tietojensa poistoa. Rekrytoijan tiedot poistetaan resurssihallinta-asiantuntijan tekemän poistopyynnön perusteella viimeistään silloin kun rekrytoijan virkasuhde päättyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista ja, ottaen huomioon tietojen käsittelyn tarkoitus, oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Rekisteröity voi pyytää, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Henkilötietoja koskeva tietopyyntö ja henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä sekä käsittelyn rajoittamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.