Behandling av personuppgifter

Allmän information

Behandlingen av personuppgifter vid justitiekanslersämbetet

Ärendehanterings­systemet

Uppgifterna om de vid justitiekanslersämbetet behandlade ärendena registreras i ämbetsverkets ärendehanteringssystem. Personuppgifter som registreras där är t.ex. klagandens och andra parters namn och kontaktuppgifter.

Klagandens namn är en offentlig uppgift om den inte på grund av känsligheten i klagomålets innehåll har beslutats hålla hemlig.

Personuppgifterna som gäller den rapporterande personen och den som är föremål för rapporten är alltid sekretessbelagda i sin helhet.

Namnuppgifter eller andra uppgifter som lämnats i responsen för webbplatsen förs inte in i ärendehanteringssystemet.

Information om behandling av personuppgifter i justitiekanslersämbetets ärendehanteringssystem

Valtiolle.fi-tjänsten

Ansökningar som hänför sig till justitiekanslersämbetets rekryteringar behandlas i tjänsten valtiolle.fi.

Information om behandling av personuppgifter i tjänste valtiolle.fi

Distributionslistan för pressmeddelanden

I syfte att förmedla justitiekanslersämbetets meddelanden och annat aktuellt material finns det en distributionslista.

Information om behandling av personuppgifter i distributionslistan