Justitiekanslers­ämbetets ärende­hanterings­system Vahva

I justitiekanslersämbetets ärendehanteringssystem Vahva lagras de uppgifter som ärendehanteringen förutsätter, inbegripet till ärendet hörande personuppgifter, till justitiekanslersämbetet elektroniskt insända till ärendebehandlingen hörande handlingar och uppgift om i pappersform inkomna handlingar samt handlingar som uppgjorts vid justitiekanslersämbetet.

Personuppgiftsansvarig

Justitiekanslersämbetet

Besöksadress: Snellmansgatan 1, HELSINGFORS

Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET

Telefon: 0295 162902 (registratorskontoret)

E-post: registratorskontoret.jka(at)gov.fi

Dataskyddsombud

Pekka Liesivuori

Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET

E-post: dataskyddsombud.jka(at)gov.fi

Ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifter behandlas för utförande av justitiekanslerns lagstadgade laglighetsövervakningsuppgifter och för förverkligandet av de arbetsgivar- och myndighetsuppgifter som hör till justitiekanslersämbetet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är den allmänna dataskyddsförordningens artikel 6 punkt 1 c och när det gäller i handlingarna möjligen ingående uppgifter angående speciella personuppgiftsgrupper den allmänna dataskyddsförordningens artikel 9 punkt 2 g.

Personuppgifter som behandlas

I ärendehanteringssystemet behandlas namn- och kontaktuppgifter samt individualiserings- och handläggningsuppgifter som hänför sig till under behandling varande ärenden och handlingar. I handlingar som inkommit till justitiekanslersämbetet och som lagrats i ärendehanteringssystemet kan ingå vilka som helst personuppgifter.

Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna

Justitiekanslersämbetets personal behandlar personuppgifter som tjänsteåligganden. I ärenden som gäller visselblåsarskyddet kan personuppgifter behandlas endast av de personer som utsetts för uppgiften i enlighet med visselblåsarlagen. Dessutom har registraturen vid riksdagens justitieombudsmans kansli för fullföljande av lagen om fördelning av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman tillgång till uppgifterna i ärendebehandlingssystemet med undantag för handlingsmaterialet och rapporter i ärenden som avses i visselblåsarlagen.

Ärendebehandlingssystemets information överförs inte till en mottagare i tredjeland eller till en internationell organisation.

Uppbevaringstiden för personuppgifter

Namnet och kontaktuppgifterna på den som anhängiggjort ett ärende samt till behandlingsuppgifterna fogade namn- och kontaktuppgifter på parter förvaras bestående. Uppgifter om den person som inleder ärendet genom rapport och om personen som är föremål för rapporten i ett ärende som omfattas av visselblåsarlagen inkluderas inte i de personuppgifter som förvaras.

Personuppgifter som hänför sig till handlingar och handlingar som lagrats i det elektroniska ärendebehandlingssystemet förvaras den tid som definieras i justitiekanslersämbetets informationsstyrningsplan.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få veta att personuppgifter som berör honom behandlas eller att de inte behandlas och ifall uppgifterna behandlas rätt att få tillgång till personuppgifterna.

Den registrerade har rätt att kräva korrigering av honom gällande inexakta eller felaktiga personuppgifter och, med beaktande av ändamålet med behandlingen av uppgifterna, rätt att få de bristfälliga uppgifterna kompletterade.

Den registrerade kan begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen om den registrerade har bestridit personuppgifternas riktighet. Härvid begränsas behandlingen av personuppgifter för en tid, under vilken den personuppgiftsansvariga kan kontrollera uppgifternas riktighet.

Den registrerades rätt att få tillgång till uppgifter tillämpas inte i ärenden som gäller visselblåsarskyddet och den registrerades rätt att få tillgång till uppgifter får begränsas, om det är nödvändigt och proportionerligt för att säkra utredningen av rapportens riktighet eller skydda den rapporterande personens identitet. Om endast en del av uppgifterna är sådana att de inte omfattas av rätten att få tillgång till uppgifter, har den registrerade rätt att få tillgång till de övriga uppgifter som rör hen. Den registrerade har rätt att få information om orsakerna till en begränsning och att begära att uppgifterna lämnas till dataombudsmannen i enlighet med 34 § 3 och 4 mom. i dataskyddslagen (1050/2018).

Begäran om uppgifter om personuppgifter och korrigering eller komplettering av personuppgifter och begränsning av behandling bör tillställas den personuppgiftsansvarige.

Översättning till teckenspråk

Sidans innehåll på finlandssvenskt teckenspråk på YouTube.

YouTube använder kakor som laddas ner genom att klicka på länken. Läs mer om kakor på YouTube i Googles dataskyddsbeskrivning.