Justitiekanslers­ämbetets distributionslista för pressmedde­landen

Personuppgiftsansvarig

Justitiekanslersämbetet

Besöksadress: Snellmansgatan 1, HELSINGFORS

Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET

Telefon: 0295 162902 (registratorskontoret)

E-post: registratorskontoret.jka(at)gov.fi

Dataskyddsombud

Pekka Liesivuori

Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET

E-post: dataskyddsombud.jka(at)gov.fi

Ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifter behandlas för att förmedla justitiekanslersämbetets meddelanden och annat aktuellt material om ämbetets arbete.

Rättsliga grunden är registrerandes samtycke.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som behandlas är registrerades namn och e-postadress.

Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna

Justitiekanslersämbetets personal behandlar personuppgifter som tjänsteåligganden.

Uppgifter överförs inte till en mottagare i tredjeland eller till en internationell organisation..

Uppbevaringstid för personuppgifter

Personuppgifter förvaras så länge som distributionslistan används av justitiekanslersambetet. Uppgifterna avlägsnas genast om den registrerade så kräver.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Den registrerade kan begära att felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättas eller kompletteras, att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifter begränsas eller att den registrerades personuppgifter overförs till en annan personuppgiftsansvarig. Medgivandet till behandlande av personuppgifter är möjligt att annullera. Annulleringen påverkar inte den tidigare behandlingens laglighet.

Begäran om uppgifter om personuppgifter och korrigering, komplettering eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling bör tillställas den personuppgiftansvarige.