Hoppa till innehåll

Valviras förfarande vid behandlingen av klagomål

Diarienummer: OKV/223/10/2024
Givet: 3.5.2024
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: övriga myndigheter och andra som sköter offentliga uppgifter
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern fäste Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira)  uppmärksamhet vid omsorgsfull behandling av klagomål.

Klaganden hade lämnat ett klagomål daterat 17.9.2022. Ett klagomål med samma innehåll hade lämnats även till regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Inspektören som hade ansvarat för behandlingen av ärendet i Valvira hade kontaktat regionförvaltningsverket. Man hade dock inte avtalat med regionförvaltningsverket på behörigt sätt om fortsatt behandling av klagomålet vid regionförvaltningsverket och inte underrättat klaganden om saken. Efter att Valvira hade mottagit en begäran om utredning av biträdande justitiekanslern, hade inspektören 6.2.2024 på nytt hört sig för om ärendet hos regionförvaltningsverket. Företrädare för Valvira och regionförvaltningsverket i Södra Finland hade först då vid ett gemensamt möte beslutat att regionförvaltningsverket slutför behandlingen av ärendet. 

Biträdande justitiekanslern ansåg att detta hade lett till att klaganden inte hade fått sitt klagomål behandlat utan ogrundat dröjsmål.