Hoppa till innehåll

Tillämpning av språklagen vid beviljande av understöd för skärgårdstrafik och vid offentlig upphandling

Diarienummer: OKV/3003/10/2021
Givet: 27.10.2022
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: övriga arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern fäste Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands uppmärksamhet på iakttagande av bestämmelser i grundlagen, diskrimineringslagen och språklagen i förfarandet vid offentlig upphandling angående skötseln av persontransporter i Ingå skärgård. Dessutom delgav han NTM-centralen sin uppfattning om publiceringen av EU-upphandlingsannonsen och anbudsförfrågningar både på finska och svenska. På detta sätt tryggas offentlig upphandlings principer om att behandla deltagare i upphandlingsförfaranden och andra leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och säkerställs att förfarande är öppet. Genom förfarandet tryggas också tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna.

Klagomålet gällde utlysning och beviljande av statsunderstöd till privata trafikidkare och företag som tillhandahåller persontransporter i skärgårdstrafiken i Ingå. Upphandlingslagstiftningen måste tillämpas vid förfarandet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland hade publicerat anmälan om understöd i både finsk- och svenskspråkiga tidningskungörelser men EU-upphandlingsannonsen och anbudsförfrågningar endast på finska.

I förvaltningsärenden har myndigheterna inte uppgifter om alla parter när ärendet blir anhängigt. Myndigheterna bör också då i första hand försöka fatta beslut om handläggningsspråket med tanke på parternas rätt och fördel och därvid på förhand beakta eventuella parter som ansluter sig till handläggningen i ett senare skede.

När EU-upphandlingsannonsen och anbudsförfrågningarna publicerades hade NTM-centralen inte känt till vilka näringsidkare som kommer att delta i anbudsförfarandet och ansöka om understöd i fråga. Understödet hade gällt persontransporter inom skärgårdstrafiken i Ingå skärgård åren 2022–2023. Både NTM-centralen och Ingå kommun är tvåspråkiga. NTM-centralen i Egentliga Finland har dessutom riksomfattande ansvar för beviljandet av understöd för skärgårdstrafiken och för offentlig upphandling. NTM-centralen borde ha ansett, att det är mycket sannolikt eller åtminstone möjligt att även svenskspråkiga näringsidkare kommer att ansöka om understöd och delta i anbudsförfarandet för att tillhandahålla tjänster för områdets invånare.

Med beaktande av ovan nämnda omständigheter ansåg biträdande justitiekanslern att NTM-centralen borde ha beaktat rättigheterna för parterna, dvs. alla eventuella parter som deltar i anbudsförfarandet och ansöker om understöd. NTM-centralen hade således förfarit i strid med språklagen när centralen publicerade EU-upphandlingsannonsen och anbudsförfrågningarna endast på finska.