Hyppää sisältöön

Kielilain soveltaminen saaristoliikenteen avustusten myöntämisessä ja julkisissa hankinnoissa

Diaarinumero: OKV/3003/10/2021
Antopäivä: 27.10.2022
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen huomiota perustuslain, yhdenvertaisuuslain ja kielilain säännösten noudattamiseen Inkoon saariston henkilökuljetusten hoitamiseen liittyvässä julkisia hankintoja koskevassa menettelyssä. Hän saattoi lisäksi ELY-keskuksen tietoon käsityksensä EU-hankintailmoituksen ja tarjouspyyntöjen julkaisemisesta sekä suomeksi että ruotsiksi.  Näin turvataan julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet hankintamenettelyyn osallistujien ja muiden toimittajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta ja varmistetaan menettelyn avoimuus. Menettely turvaa myös kielellisten oikeuksien toteutumista.

Kantelussa arvosteltiin valtionavustusten haettavaksi julistamisesta ja myöntämisestä Inkoon saaristoliikenteen henkilökuljetuspalveluja tarjoaville yksityisille liikenteenharjoittajille ja yrityksille noudatettua menettelyä. Varsinais-Suomen ELY-keskus oli julkaissut avustuksen hakuilmoituksen sekä suomen- että ruotsinkielisissä lehtikuulutuksissa mutta EU-hankintailmoituksen ja tarjouspyynnöt vain suomen kielellä.

Hallintoasioissa eivät kaikki asianosaiset ole asian vireille tullessa välttämättä viranomaisen tiedossa. Viranomaisen olisi tällöin ensisijaisesti pyrittävä päättämään asian käsittelykielestä asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen ennakoiden mahdolliset asiaan myöhemmässä vaiheessa käsittelyyn liittyvät asianosaiset. 

ELY-keskuksen tiedossa ei EY-hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöjä julkaistessaan ollut, mitkä elinkeinonharjoittajat tulevat osallistumaan tarjouskilpailuun ja hakemaan kyseistä avustusta. Haettava avustus oli koskenut saaristoliikenteen henkilökuljetusten hoitamista Inkoon saaristossa vuosina 2022-2023. ELY-keskus ja Inkoon kunta ovat molemmat kaksikielisiä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on lisäksi valtakunnallinen vastuu saaristoliikenteen avustusten myöntämisessä ja julkisissa hankinnoissa. Sen olisi tullut pitää hyvin todennäköisenä tai vähintäänkin mahdollisena, että avustuksia tulevat hakemaan ja tarjouskilpailuun osallistumaan myös ruotsinkieliset elinkeinonharjoittajat tarjotakseen palveluja alueen asukkaille.

Edellä mainittuihin seikkoihin nähden apulaisoikeuskansleri katsoi, että ELY-keskuksen olisi tullut kielilain mukaisesti ottaa huomioon asianosaisten eli kaikkien potentiaalisten tarjouskilpailuun osallistuvien ja avustusta hakevien tahojen oikeudet. ELY-keskus oli näin ollen käsillä olevassa asiassa menetellyt kielilain vastaisesti julkaistessaan EU-hankintailmoituksen ja tarjouspyynnöt vain suomen kielellä.