Hoppa till innehåll

Dröjsmål vid fattandet av förundersökningsbeslut och inkorrekta uppgifter i beslutet

Diarienummer: OKV/1206/70/2022
Givet: 6.2.2023
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: polisen
Åtgärd: anmärkning

Biträdande justitiekanslern gav i ett ärende som han undersökt på eget initiativ en undersökningsledare vid polisinrättningen i Österbotten en anmärkning på grund av dröjsmål vid fattandet av förundersökningsbeslut och inkorrekta uppgifter i nämnda beslut.

Undersökningsledaren hade i ett ärende gällande misstänkt domares tjänstebrott gjort en bedömning av huruvida domarens förfarande uppfyllde rekvisitet för brott mot tjänsteplikt. Undersökningsledaren hade fattat beslut om att förundersökning inte inleds emedan det inte fanns skäl att misstänka brott. Åtalsrätten för brott mot tjänsteplikt hade emellertid redan varit preskriberad vid tidpunkten för beslutet.

Åtalsrätten hade preskriberats ca fem och en halv månad efter att undersökningsanmälan inlämnats till polisen. Biträdande justitiekanslern konstaterade att det i ärendet inte framkom några rättsligt godtagbara skäl till att undersökningsledaren hade fattat förundersökningsbeslutet först efter att åtalsrätten preskriberats.

Till följd av att åtalsrättens preskription hade lämnats obeaktad hade det i förundersökningsbeslutet på ett vilseledande sätt uppgetts att målsäganden skulle ha haft rätt att själv väcka åtal i ärendet. Därtill hade i beslutet på inkorrekt sätt uppgetts att det skulle ha varit möjligt att vända sig till den lokala åklagaren och att denna åklagare skulle enligt lagen ha kunnat bestämma om inledande av förundersökning. Behörig åklagare i ärenden som gäller domares misstänkta tjänstebrott är justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman.