Hoppa till innehåll

Dröjsmål vid distribueringen av tingsrätternas domar

Diarienummer: OKV/411/70/2020 OKV/482/31/2020
Givet: 23.5.2022
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: allmänna domstolar
Åtgärd: uppfattning

I ärendet, som biträdande justitiekanslern undersökte på eget initiativ, framgick det att till följd av felaktig användning av domstolarnas program för brottmålsdomar RITU hade ett stort antal tingsrättsdomar inte distribuerats, dvs. inte tillställts de verkställande myndigheterna 2013-2019. Biträdande justitiekanslern delgav alla tingsrätter de synpunkter som han uttalade i sitt beslut om korrekt skötsel av RITU-distribueringarna.

Vid alla tingsrätter hade det 2019 funnits omständigheter i RITU-distribueringarna som krävt utredning. Alla gällde dock inte försummelser med korrekta distribueringar. Enligt tingsrätternas utredningar hade en enskild faktor som förklarade dröjsmålen med distribueringarna varit mänskliga misstag hos tingsrätternas personal. Misstagen tycktes i första hand handla om antingen okunskap om användningen av RITU eller glömska på grund av stress. 

Biträdande justitiekanslern preciserade att hans avsikt inte hade varit att utreda den uttryckliga orsaken till varför varje enskild RITU-distribuering inte hade skötts eller blivit fördröjd. Huvudvikten låg i stället på att utreda de eventuella strukturella eller andra allmänna omständigheter som gjort att tingsrätterna hade försummat RITU-distribueringarna av domar 2013-2019 samt att försöka medverka till att motsvarande försummelser inte skulle inträffa i framtiden.

Biträdande justitiekanslern betonade att straffverkställigheten utgör en väsentlig del både av realiseringen av straffansvaret och av ett trovärdigt straffrättsligt system. Den verkställande myndigheten måste få information om straff och ersättningar som dömts ut och om deras laga kraft för att kunna vidta åtgärder för att verkställa domarna. Tingsrätterna är skyldiga att organisera sina förfaranden när det gäller RITU-distribueringarna, inklusive uppföljning och övervakning av distribueringarna, samt eventuella anvisningar så att distribueringarna sköts korrekt.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att utifrån den information han fått tycktes det 2021 fortfarande ha förekommit brister i distribueringarna av domar i RITU-systemet vid tingsrätterna. Det var oroväckande att det igen tycktes förekomma dröjsmål vid distribueringarna, framför allt därför att tingsrätterna efter händelserna 2019 hade berättat om flera olika åtgärder med vilkas hjälp de skulle försöka säkerställa korrekta distribueringar i fortsättningen. Biträdande justitiekanslern konstaterade att han i fortsättningen kommer att utreda dröjsmål vid ifrågavarande RITU-distribueringar 2021 separat på eget initiativ.