Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuksien tuomioiden jakelun viivästyminen

Diaarinumero: OKV/411/70/2020 OKV/482/31/2020
Antopäivä: 23.5.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin omana aloitteena tutkimassa asiassa ilmeni, että tuomioistuinten käyttämän rikostuomiosovellus RITU:n virheellisen käytön seurauksena lukuisia käräjäoikeuden tuomioita oli jäänyt jakelematta eli toimittamatta täytäntöönpanoviranomaisille vuosina 2013-2019. Apulaisoikeuskansleri saattoi kaikkien käräjäoikeuksien tietoon RITU-jakelujen asianmukaisesta muodostamisesta päätöksessään lausumansa näkökohdat.

Kaikissa käräjäoikeuksissa oli vuonna 2019 ollut selvitettäviä seikkoja RITU-jakeluissa. Kaikki eivät kuitenkaan olleet jakelujen asianmukaista muodostamista koskevia laiminlyöntejä. Käräjäoikeuksien selvitysten perusteella yksittäinen selittävä tekijä RITU-jakelujen viivästymiselle oli ollut käräjäoikeuksien henkilökunnan inhimilliset virheet, joissa näytti lähinnä olleen kyse joko osaamattomuudesta RITU:n käytössä tai kovassa työpaineessa tapahtuneista unohduksista. 

Apulaisoikeuskansleri tarkensi, ettei hänen tarkoituksenaan asiassa ollut selvittää, mistä nimenomaisesta syystä kukin yksittäinen RITU-jakelun muodostamatta jättäminen tai jakelun viivästyminen oli aiheutunut. Pääpainona sen sijaan oli selvittää mistä mahdollisista rakenteellisista tai muista yleisistä seikoista käräjäoikeuksien tuomioiden RITU-jakelujen laiminlyönnit olivat aiheutuneet vuosina 2013-2019 sekä osaltaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että vastaavanlaisia laiminlyöntejä ei enää jatkossa tapahtuisi.

Apulaisoikeuskansleri korosti, että rangaistusten täytäntöönpano on rangaistusvastuun toteuttamisen ja uskottavan rikosoikeudellisen järjestelmän keskeinen osa. Täytäntöönpanoviranomaisen on saatava tieto tuomituista rangaistuksista ja korvauksista ja niiden lainvoimaisuudesta voidakseen ryhtyä tuomioiden täytäntöönpanotoimiin. Käräjäoikeuksien velvollisuus on järjestää RITU-jakeluja koskevat menettelytapansa mukaan lukien jakelujen seuranta ja valvonta sekä mahdolliset ohjeistuksensa siten, että jakelut tulevat asianmukaisesti muodostetuiksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi saamiensa tietojen perusteella, että käräjäoikeuksissa näytti edelleen vuonna 2021 olleen viiveitä tuomioiden jakelujen muodostamisessa RITU-järjestelmässä. Huolestuttavaa oli, että jakelujen viivästymisiä edelleen näytti esiintyvän huolimatta etenkin siitä, että käräjäoikeudet olivat vuoden 2019 tapahtumien jälkeen kertoneet useista eri toimenpiteistään, joille ne pyrkivät jatkossa turvaamaan jakelujen asianmukaisen muodostamisen. Apulaisoikeuskansleri totesi tulevansa jatkossa erillisenä omana aloitteenaan selvittämään kyseisiä vuonna 2021 tapahtuneita viiveitä RITU-jakeluissa.