Hoppa till innehåll

Behandlingstiderna för ansökningar om undantagstillstånd var alltför långa

Diarienummer: OKV/2302/1/2017
Datum: 26.10.2018
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: miljömyndigheterna
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslers ställföreträdare fäste NTM-centralens uppmärksamhet på skyldigheten att behandla ärenden utan ogrundat dröjsmål.

I klagomålet riktades det kritik mot behandlingstiderna i NTM-centralen för ansökningar om undantagstillstånd i enlighet med naturvårdslagen om fridlysta arter. Behandlingstiden i de fem aktuella fallen hade varit 13–17 månader.

Av utredningen och de fattade besluten om undantagstillstånd kunde konstateras att de aktuella ärendena inte hade varit enkla. Enligt förvaltningslagen ska en myndighet se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt. Myndigheten ska i detta syfte skaffa den information och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. I samtliga fem fall hade ansökan kompletterats eller det hade givits en extra redogörelse. Åtminstone i ett fall hade det ombetts en komplettering till ansökan. I samtliga fem fall hade begärts om expertutlåtanden av Naturresursinstitutet.

Biträdande justitiekanslers ställföreträdare konstaterade ändå att myndigheterna ska organisera sin verksamhet så att den enskildes rättigheter inte heller äventyras när det sker en anhopning av ärenden. Han konstaterade därtill att i laglighetsövervakningspraxis har resursbrist inte accepterats som motivering till dröjsmål i behandlingen. Han ansåg att ärendena inte hade behandlats utan ogrundat dröjsmål.