Hyppää sisältöön

Poikkeamislupahakemusten käsittelyajat olivat liian pitkät

Diaarinumero: OKV/2302/1/2017
Antopäivä: 26.10.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti ELY-keskuksen huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelussa arvosteltiin luonnonsuojelulaissa rauhoitettuja lajeja koskevien poikkeamislupahakemusten käsittelyaikoja ELY-keskuksessa. Käsittelyajat kysymyksessä olevassa viidessä tapauksessa olivat olleet 13–17 kuukautta.

Selvityksestä ja poikkeamislupapäätöksistä voitiin todeta, että kysymyksessä olevat asiat eivät olleet olleet yksinkertaisia. Hallintolain mukaisesti viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Kaikissa viidessä tapauksessa oli hakemusta täydennetty tai siihen oli tullut lisäselvitystä. Ainakin yhdessä tapauksessa hakemusta oli pyydetty täydentämään. Kaikissa viidessä tapauksessa oli pyydetty asiantuntijalausuntoa Luonnonvarakeskuksesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi kuitenkin, että viranomaisen on järjestettävä toimintansa siten, ettei yksilön oikeuksia vaaranneta myöskään, kun asiat ovat ruuhkautuneet. Hän totesi myös, että laillisuusvalvontakäytännössä resurssipulaa ei ole hyväksytty perusteluksi käsittelyn viipymiselle. Hän katsoi, ettei asioita ollut käsitelty ilman aiheetonta viivytystä.