Hoppa till innehåll

Ålands bifall till ett fördrags ikraftträdande borde ha inhämtats i god tid

Diarienummer: OKV/2/50/2018
Datum: 14.8.2018
Beslutsfattare: justitiekansler
Föremål för ärendet: statsrådet eller ministerierna
Åtgärd: uppfattning

Justitiekanslern fäste utrikesministeriets uppmärksamhet vid att noggrannhet och korrekthet ska iakttas i samband med åtgärderna för godkännande och ikraftsättande av fördrag.

Från justitieministeriet föredrogs för republikens president i januari 2018 en proposition om inhämtande av Ålands lagtings bifall till en ikraftträdandeförfattning för ett avtal. En regeringsproposition gällande avtalet hade överlämnats till riksdagen redan 2013, och republikens president hade godkänt avtalet och stadfäst ikraftträdandelagen för avtalet 2014.

Ålands bifall till ikraftträdandeförfattningar för avtal som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet ska begäras i så god tid att svaret på begäran hinner fås innan avtalet ska föredras för godkännande av republikens president. Justitieministeriet ska inhämta lagtingets bifall på begäran av det behöriga ministeriet.

I det aktuella fallet begärdes bifall drygt tre år efter det att republikens president hade godkänt avtalet. Enligt uppgift från justitieministeriet berodde dröjsmålet på att utrikesministeriet inte i tid hade begärt justitieministeriet att inhämta Ålands bifall i ärendet. Enligt utrikesministeriet berodde dröjsmålet på brister i informationsgången vid verksamhetsenheten i fråga. Med anledning av händelsen kommer utrikesministeriet att fästa allt större vikt vid utbildningen av tjänstemän som bereder regeringspropositioner och vid effektiviseringen av samarbetet med enheten för EU-rättsliga frågor och traktaträtt som bistår vid förfarandena. Mer uppmärksamhet ska även fästas vid att verksamhetsenheterna har uppdaterad information om beredningsskedet för ett aktuellt avtal.