Undantag från tillämpningsområdet enligt 2 § 2 mom. i visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen tillämpas inte på överträdelser som gäller ”19 § 1 mom. eller 68–73 § i läkemedelslagen (395/1987), 2–5 kap., 14, 15 eller 17–20, 21, 21 a, 22 eller 23 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001) eller 9 § 2–4 mom., 10 §, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom. eller 13–23 eller 32 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013)”.