Ilmoittajansuojelulain 2 pykälän 2 momentin poikkeukset soveltamisalaan

Ilmoittajansuojelulakia ei sovelleta rikkomiseen, joka koskee ”lääkelain (395/1987) 19 pykälän 1 momenttia tai 68—73 pykälää, ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) 2—5 lukua, 14, 15 tai 17—20, 21, 21 a, 22 tai 23 pykälää taikka rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 9 pykälän 2—4 momenttia, 10 pykälää, 11 pykälän 2 momenttia, 12 pykälän 2 momenttia tai 13—23 tai 32 pykälää”.