Tillgänglighets­utlåtande

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen justitiekanslern.fi. Läs tillgänglighetsutlåtandet för klagomålsblanketten som fungerar via tjänsten Turvalomake”.

Justitiekanslersämbetet strävar efter att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Utlåtandet har upprättats den 14 februari och uppdaterats den 1 juni 2022.

Vi har bedömt webbplatsens tillgänglighet. Dessutom har tillgängligheten bedömts av webbplatsens tjänsteleverantör.

Webbplatsen publicerades den 7 april 2022.

Tillgänglighetsstatus

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven på nivå A och AA (WCAG 2.1, alltså anvisningarna om webbtillgänglighet). Det här utlåtandet innehåller en beskrivning av webbplatsens viktigaste brister i fråga om tillgängligheten.

Icke tillgängligt innehåll på webbplatsen (enligt WCAG-kriterierna)

Länktexter

Det finns brister i webbplatsens länktexter. Alla länktexter beskriver inte objektet för länken i tillräcklig utsträckning. Dessutom framgår det inte av alla länktexter om länken till exempel leder in i en fil eller till material på främmande språk. På webbplatsen kan det också finnas länkar som inte fungerar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.4. Syftet med en länk (i sammanhanget)

Expanderbara element

Expanderbara element som kan öppnas och stängas används till exempel på sidan Vanliga frågor. När ett expanderbart element öppnas och dess inriktning överförs med tangentbordet, förs den användare som använder en skärmläsare inte nödvändigtvis till innehållet i det öppnade expanderbara elementet utan till nästa stängda expanderbara element.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.2 Meningsfull ordning

Tillgänglighetsbrister i PDF-filer

På webbplatsen finns PDF-filer som har publicerats efter den 23 september 2018 och som har brister i tillgängligheten. Nedan finns en beskrivning av de centrala bristerna i PDF-filernas tillgänglighet:

  • Det finns brister i användningen av formatmallar. Alla rubriker har inte markerats som rubriker genom formatmallar. Det har också hänt att formatmallar använts i fel ordning eller endast på grund av det visuella utseendet. (1.3.1. Information och relationer, 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter)
  • Länktexterna kan vara bristfälliga. Av länktexterna framgår inte nödvändigtvis vilket material länken leder till. Filerna kan också innehålla länkar som inte fungerar. (2.4.4. Syftet med en länk (i sammanhanget)
  • Filernas läsordning har inte säkerställts. (1.3.2 Meningsfull ordning)
  • En användare som använder en skärmläsare har inte nödvändigtvis tillgång till filens sidhuvud och sidfot eller de kan i vissa fall störa filens ordning. (1.3.1 Information och relationer, 1.3.2. Meningsfull ordning)
  • Det finns brister i filernas metauppgifter. Exempelvis i fråga om filernas egenskaper har det inte nödvändigtvis fastställts en rubrik. (4.1.2 Namn, roll, värde)
  • Filerna kan innehålla tabeller för vilka det inte har fastställts någon rubrikrad. Filerna kan dessutom innehålla diagram för vilka inga text- eller tabellmotsvarigheter har fastställts. Färgerna i diagrammen uppfyller inte nödvändigtvis kontrastkraven. (1.3.1 Information och relationer, 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.4.1 Användning av färger, 1.4.11 Kontraster i innehåll som inte är text)
  • På webbplatsen finns skannade PDF-filer som inte kan läsas med en läsare. (1.3.1 Information och relationer)

Vi kan skicka den fil du behöver i tillgänglig form. Kontakta registratorskontoret per e-post på adressen [email protected]

Övriga synpunkter

Det är inte möjligt att läsa innehållet i diagrammen med hjälp av en läsare. Dessutom uppfyller inte alla de färger som används i diagrammen kontrastkraven. Av den orsaken har det utarbetats motsvarigheter i tabell- eller textform som kan läsas med en skärmläsare.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

På webbplatsen finns PDF-filer som publicerades första gången före den 23 september 2018, på justitiekanslerns gamla webbsidor. 

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats?

Vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristerna i tillgängligheten. Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats kan du skicka respons till oss per e-post på adressen [email protected]

Ange rubriken till din e-post: Respons på webbplatsen justitiekanslern.fi. Om din respons gäller innehållet på en viss sida, bör meddelandet innehålla en länk till sidan i fråga. Du kan också fritt beskriva vilken sida och vilket innehåll det är fråga om. 

Du får svar inom 14 dagar.

Tillsyn över tillgängligheten

Enligt 12 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har tillsynsmyndigheten inte rätt att övervaka och kontrollera de digitala tjänster som riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet tillhandahåller och inte heller att med tanke på uppfyllandet av tillgänglighetskraven meddela ålägganden som gäller dessa tjänster.