Tillgänglighets­utlåtande

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen justitiekanslern.fi.

Justitiekanslersämbetet strävar efter att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Utlåtandet har upprättats den 14 februari och uppdaterats den 10 augusti 2023.

Vi har bedömt webbplatsens tillgänglighet. Dessutom har tillgängligheten bedömts av webbplatsens tjänsteleverantör.

Webbplatsen publicerades den 7 april 2022.

Tillgänglighetsstatus

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven på nivå A och AA (WCAG 2.1, alltså anvisningarna om webbtillgänglighet). Det här utlåtandet innehåller en beskrivning av webbplatsens viktigaste brister i fråga om tillgängligheten.

Icke tillgängligt innehåll på webbplatsen (enligt WCAG-kriterierna)

Tillgänglighetsbrister i PDF-filer

På webbplatsen finns PDF-filer som har publicerats efter den 23 september 2018 och som har brister i tillgängligheten. Nedan finns en beskrivning av de centrala bristerna i PDF-filernas tillgänglighet:

  • Det finns brister i användningen av formatmallar. Alla rubriker har inte markerats som rubriker genom formatmallar. Det har också hänt att formatmallar använts i fel ordning eller endast på grund av det visuella utseendet. (1.3.1. Information och relationer)
  • Länktexterna kan vara bristfälliga. Av länktexterna framgår inte nödvändigtvis vilket material länken leder till. Filerna kan också innehålla länkar som inte fungerar. (2.4.4. Syftet med en länk (i sammanhanget)
  • Alla filer har inte nödvändigtvis en programstruktur, vilket innebär att en användare som använder en skärmläsare inte får information om filens struktur och läsordning. (1.3.1. Information och relationer)
  • Filernas läsordning har inte säkerställts. (1.3.2 Meningsfull ordning)
  • En användare som använder en skärmläsare har inte nödvändigtvis tillgång till filens sidhuvud och sidfot eller de kan i vissa fall störa filens ordning. (1.3.1 Information och relationer, 1.3.2. Meningsfull ordning)
  • Det finns brister i filernas metauppgifter. Exempelvis i fråga om filernas egenskaper har det inte nödvändigtvis fastställts en rubrik. (2.4.2 Sidans titel)
  • Filerna kan innehålla tabeller för vilka det inte har fastställts någon rubrikrad. Filerna kan dessutom innehålla diagram för vilka inga text- eller tabellmotsvarigheter har fastställts. Färgerna i diagrammen uppfyller inte nödvändigtvis kontrastkraven. (1.3.1 Information och relationer, 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.4.1 Användning av färger, 1.4.11 Kontraster i innehåll som inte är text)
  • På webbplatsen finns skannade PDF-filer som inte kan läsas med en läsare. (1.3.1 Information och relationer)

Vi kan skicka den fil du behöver i tillgänglig form. Kontakta registratorskontoret per e-post på adressen [email protected].

Övriga synpunkter

Det är inte möjligt att läsa innehållet i diagrammen med hjälp av en läsare. Av den orsaken har det utarbetats motsvarigheter i tabell- eller textform som kan läsas med en skärmläsare.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

På webbplatsen finns PDF-filer som publicerades första gången före den 23 september 2018, på justitiekanslerns gamla webbsidor. 

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats?

Vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristerna i tillgängligheten. Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats kan du skicka respons till oss per e-post på adressen [email protected].

Ange rubriken till din e-post: Respons på webbplatsen justitiekanslern.fi. Om din respons gäller innehållet på en viss sida, bör meddelandet innehålla en länk till sidan i fråga. Du kan också fritt beskriva vilken sida och vilket innehåll det är fråga om. 

Du får svar inom 14 dagar.

Tillsyn över tillgängligheten

Enligt 12 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har tillsynsmyndigheten inte rätt att övervaka och kontrollera de digitala tjänster som riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet tillhandahåller och inte heller att med tanke på uppfyllandet av tillgänglighetskraven meddela ålägganden som gäller dessa tjänster.

Övriga tillgänglighetsutlåtanden