Hoppa till innehåll

Visselblåsarlagen trädde i kraft – justitiekanslersämbetet får en ny uppgift som centraliserad extern rapporteringskanal

Utgivningsdatum 2.1.2023 10.02
Pressmeddelande

Vid justitiekanslersämbetet infördes den 1 Januari 2023 en centraliserad extern rapporteringskanal som ett led i skyddet för rapporterande personer. Personer som rapporterar oegentligheter skyddas genom den nya visselblåsarlagen. En rapporterande person är någon som i sitt arbete upptäcker överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen, till exempel inom offentlig upphandling, finansiella tjänster eller livsmedelssäkerhet, och anmäler dessa via en rapporteringskanal.

Rapporteringen ska i första hand ske via en intern rapporteringskanal

Oegentligheter ska i första hand rapporteras via den egna organisationens interna rapporteringskanal. I regel ska organisationer med minst 50 anställda inrätta en intern rapporteringskanal för mottagande och behandling av rapporter. I vissa fall kan rapporten lämnas in direkt via justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal. Oegentligheter kan rapporteras via justitiekanslersämbetets rapporteringskanal till exempel om den rapporterande personen inte har möjlighet att använda en intern rapporteringskanal eller om hen har grundad anledning att tro att det inte är möjligt att effektivt ingripa i oegentligheten på basis av en intern rapport. 

Rapporter vidarebefordras till den behöriga myndigheten

Justitiekanslersämbetet inleder inte själv utredningar om rapporterna utan vidarebefordrar dem till den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten utreder rapportens riktighet och vidtar nödvändiga åtgärder. Justitiekanslersämbetet vidarebefordrar inte material som tydligt faller utanför tillämpningsområdet för visselblåsarlagen. Sådant material behandlas inte heller som klagomål vid justitiekanslersämbetet. 

Bakgrund och ytterligare information

Syftet med skyddet för rapporterande personer är att oegentligheter kan rapporteras på ett säkert sätt och så att den rapporterande personens identitet skyddas. Visselblåsarlagen förbjuder repressalier mot en rapporterande person. Genom visselblåsarlagen genomförs Europeiska unionens direktiv om visselblåsarskydd.

Läs mer om justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal.

Ytterligare information:

Pekka Liesivuori, äldre justitiekanslerssekreterare, tfn 02951 62538, [email protected]